Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Системи підтримки прийняття рішень

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

Частина перша
ОСНОВИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Розділ 1. ВСТУП ДО СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 9
1.1. Сутність та призначення систем підтримки прийняття рішень 9
1.2. Стисла історія розвитку систем підтримки прийняття рі-шень 15
1.3. Цілі СППР та чинники, що сприяють їх досягненню 22
1.4. Посилення конкурентної переваги завдяки СППР 26
Розділ 2. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ІНФОРМА-ЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 32
2.1. Сучасне розуміння поняття «інформація» 32
2.2. Ознаки корисності інформації для користувачів СППР 37
2.3. Інформаційні ресурси та інформаційне обслуговування 52
2.4. Розвиток інформаційних технологій 59
2.5. Три покоління розвитку інформаційних систем 65
2.6. Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних систем 72
2.7. Віртуальний офіс і віртуальна організація 81
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 84
3.1. Рішення в організаційному управлінні 84
3.2. Процеси створення рішень 98
3.3. Управлінські аспекти, функції і ролі в організаційній
діяльності 105
3.4. Управління організаційними змінами і підтримка рішень 109
3.5. Моделі підтримки управлінських рішень 109
3.6. Системний підхід в організаційному управлінні 117
Розділ 4. РОЗВИТОК І ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 127
4.1. Структура і загальна характеристика СППР 127
4.1.1. Еволюція концепції і структури СППР 127
4.1.2. Способи взаємодії особи,
що приймає рішення, з СППР 132
4.1.3. Еволюція СППР 133
4.1.4. Характеристики сучасних СППР 134
4.1.5. Підсистеми програмного забезпечення СППР 136
4.2. Сфери та приклади застосування СППР 137
4.2.1. Галузі застосування СППР 137
4.2.2. Приклади застосування СППР 138
4.2.3. СППР Marketing Expert 139
4.2.4. СППР Decision Grid 140
4.2.5. СППР RealPlan 142
4.2.6. СППР TAX ADVISOR 142
4.2.7. СППР Advanced Scout 143
4.2.8. Система бізнесової інформації
(Business Intelligence) FedEx 143
4.2.9. СППР ShopKo 143
4.3. СППР Visual IFPS/Plus 144
4.3.1. Загальне описання Visual IFPS/Plus 144
4.3.2. Короткий огляд Visual IFPS/Plus 147
4.3.3. Розв’язання задач за моделями у Visual IFPS/Plus 150
4.3.4. Властивості мови IFPS 152
4.3.5. База даних IFPS/Plus (Відношення та запити) 156
4.3.6. Приклади галузей застосування IFPS/Plus 156
4.3.7. Імітаційне моделювання
(аналіз ризику) у Visual IFPS/Plus 160
4.4. Система підтримки прийняття рішень PLEXSYS 169
Розділ 5. БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 174
5.1. Архітектура СППР та суміжні питання 174
5.2. Компоненти користувацького інтерфейсу 177
5.2.1. Призначення та загальні ознаки
користувацького інтерфейсу 177
5.2.2. Компоненти мови дій користувача 182
5.2.3. Компоненти мови відображень (презентацій) 184
5.2.4. Роль знань у користувацькому інтерфейсі 188
5.2.5. Питання проектування
користувацького інтерфейсу 189
5.3. База даних і система керування базою даних у СППР 196
5.3.1. База даних у СППР 196
5.3.2. Підсистема даних у СППР 200
5.3.3. Системи керування даними в СППР 202
5.4. Бази моделей і системи керування базами моделей у СППР 206
5.4.1. Моделювання і його роль
у підтримці прийняття рішень 206
5.4.2. База моделей у СППР 208
5.4.3. Системи керування базою моделей у СППР 213
5.4.4. Структурне моделювання 215
5.5. Управління поштою (повідомленнями) в СППР 223
Розділ 6. КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ 229
6.1. Концептуальні засади класифікації 229
6.1.1. Загальна схема класифікації 229
6.1.2. Таксономія СППР Альтера 231
6.1.3. Розширена рамка СППР Пауера 236
6.2. Класифікаційні групи та моделі СППР 242
6.2.1. Класифікація на основі
інструментального підходу 242
6.2.2. Класифікація за ступенем
залежності ОПР у процесі прийняття рішень 245
6.2.3. Класифікація за часовим горизонтом 246
6.2.4. Інституційні СППР та СППР на даний випадок 248
6.2.5. Моделі систем підтримки прийняття рішень 249
6.3. Орієнтовані на моделі СППР 259
6.3.1. Концептуальні засади орієнтованих на моделі СППР 259
6.3.2. Загальні категорії моделей 262
6.3.2.1. Облікові і фінансові моделі 262
6.3.2.2. Моделі аналізу рішень 265
6.3.2.3. Моделі прогнозування 271
6.3.2.4. Сітьові і оптимізаційні моделі 272
6.3.2.5. Імітаційні (симуляційні) моделі 273
6.3.2.6. Мови моделювання і електронні таблиці 273
6.3.3. Приклади орієнтованих на моделі СППР 274
6.3.3.1. СППР Analytica 2.0 274
6.3.3.2. СППР Expert Choice 285
6.3.3.3. Стислий виклад деяких інших
орієнтованих на моделі СППР 293
Розділ 7. СТРАТЕГІЯ ОЦІНЮВАННЯ І ВИБОРУ МЕТОДІВ
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 295
7.1. Методологічна база СППР 295
7.1.1. Стратегія оцінювання і вибору методів підтримки прийняття рішень у СППР 295
7.1.2. Процес прийняття рішень 300
7.1.3. Ситуації, пов’язані з прийняттям рішень 301
7.1.4. Функції і завдання прийняття рішень 303
7.1.5. Узагальнена матриця методів/ситуацій, пов’язаних з прийняттям рішень 304
7.2. Методи оцінювання програмного забезпечення СППР 305
7.2.1. Техніко-економічний аналіз 306
7.2.2. Метод визначення цінності (вартості) інформації 310
7.2.3. Моделі багатоатрибутної корисності 313
7.3. «Школи» створення СППР 319
7.3.1. Аналіз рішень 319
7.3.2. Числення рішень 321
7.3.3. Дослідження рішень 322
7.3.4. Процес впровадження (реалізації) 322
7.3.5. Порівняння альтернативних шкіл СППР 325
Розділ 8. СТВОРЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ СППР 330
8.1. Концептуальні засади розроблення СППР 330
8.1.1. Підходи до створення СППР 330
8.1.2. Фактори, які визначають інжиніринг СППР 336
8.1.3. Рекомендації щодо проектування СППР на основі підходу з урахуванням життєвого циклу системи 338
8.1.4. Проектувальники та управління проектом СППР 339
8.1.5. Проектування СППР і реінжиніринг бізнес-процесів 341
8.2. Загальна схема, методологія SDLC та технології створення СППР 344
8.2.1. Загальна схема процесу створення СППР 344
8.2.2. СППР-адаптована методологія розроблення життєвого циклу системи 350
8.2.3. Використання СППР-генераторів для створення специфічних СППР 352
8.3. Макетування СППР 356
8.3.1. Суть і стратегія макетування 356
8.3.2. Дев’ятиетапна модель макетування 360
8.4. Впровадження та оцінювання СППР 372
8.4.1. Стратегії впровадження 372
8.4.2. Оцінювання впровадження СППР 378
Частина друга
ПЕРСПЕКТИВНІ ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Розділ 9. ЗАСОБИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 384
9.1. Базові засоби штучного інтелекту і їх застосування в системах оброблення інформації 384
9.1.1. Розвиток та застосування штучного інтелекту 384
9.1.2. Сімейство додатків штучного інтелекту 386
9.1.3. Знання та їх використання в СППР 389
9.1.4. Моделі подання знань в інформаційних системах 391
9.2. Орієнтовані на знання системи підтримки прийняття
рішень 392
9.2.1. Загальна характеристика орієнтованих на знання систем підтримки прийняття рішень 392
9.2.2. Технології експертних систем у системах підтримки прийняття рішень 395
9.2.3. Методи оброблення правил в орієнтованих на правила СППР 399
9.2.4. Зіставлення технологій експертних систем і СППР 405
9.3. Дейтамайнінг — засоби інтелектуального аналізу даних у СППР 408
9.3.1. Розвиток і призначення дейтамайнінгу (Data Mining) 408
9.3.2. Доступне програмне забезпечення дейтамайнінгу 411
9.3.3. Характеристика процесів і активностей дейтамай-
нінгу 414
9.3.4. Дерево методів дейтамайнінгу 416
9.4. Нейронні мережі 419
9.4.1. Визначення та еволюція нейронних мереж 419
9.4.2. Застосування нейронних мереж 422
9.4.3. Біологічні нейрони і нейромережі 425
9.4.4. Математична модель штучного нейрона 427
9.4.5. Архітектура нейромереж 429
9.4.6. Навчання та використання нейромереж 431
9.4.7. Готове програмне забезпечення нейромереж (нейропакети) 434
9.5. Генетичні алгоритми 435
9.5.1. Генетичні успадкування — концептуальна засада генетичних алгоритмів 435
9.5.2. Загальна схема генетичних алгоритмів 439
9.5.3. Доступне програмне забезпечення генетичних алгоритмів 442
9.6. Програмні агенти в СППР 444
9.6.1. Призначення і основні характеристики програмних агентів 444
9.6.2. Програмні агенти у СППР та ВІС 446
Розділ 10. СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
НА ОСНОВІ СХОВИЩ ДАНИХ ТА OLAP-СИСТЕМ 449
10.1. Розвиток та застосування СППР на основі сховищ даних та OLAP-систем 449
10.1.1. Передумови та сутність СППР на основі сховищ даних та OLAP-систем 449
10.1.2. Базові концепції та визначення 458
10.1.3. Взаємопов’язана архітектура орієнтованих на дані СППР 462
10.1.4. Загальне проектування і процес розроблення орієнтованих на дані СППР 464
10.2. Концепція сховищ даних і її реалізація
в інформаційних системах 465
10.2.1. Побудова сховищ даних 465
10.2.2. Архітектура сховищ даних 470
10.2.3. Моделі побудови сховищ даних 478
10.2.4. Проектування сховищ даних 481
10.3. Система аналітичного інтерактивного оброблення OLAP 485
10.3.1. Зародження і розвиток OLAP-систем 485
10.3.2. Інструментальні засоби кінцевих користувачів в OLAP 489
10.3.3. Система оперативного аналітичного оброблення Oracle Express OLAP 491
Розділ 11. ГРУПОВІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 499
11.1. Групові рішення та їх підтримка 499
11.1.1. Сутність групової роботи 499
11.1.2. Ситуації підтримки групових рішень 502
11.2. Групове програмне забезпечення Groupware 504
11.2.1. Суть і призначення Groupware 504
11.2.2. Таксономії продуктів Groupware 507
11.2.3. Синхронне і асинхронне Groupware 510
11.2.4. Групове програмне забезпечення Lotus Notes 513
11.3. Розвиток та запровадження групових систем підтримки прийняття рішень 521
11.3.1. Визначення та призначення ГСППР 521
11.3.2. Підтримуючі засоби ГСППР 525
11.4. Групова система підтримки прийняття рішень Group-Systems 532
11.4.1. Загальне описання GroupSystems 532
11.4.2. Інструменти GroupSystems 535
11.4.3. Додаткові інструментальні засоби 536
11.4.4. Інструменти діяльності 538
11.4.5. Вибір відповідного інструмента 548
Розділ 12. ВИКОНАВЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 550
12.1. Вступ до виконавчих інформаційних систем 550
12.1.1. Визначення виконавчих інформаційних систем 550
12.1.2. Призначення ВІС 563
12.1.3. Визначальні характеристики ВІС 555
12.2. Організаційно-технологічні засади створення та прий-
няття виконавчих рішень 559
12.2.1. Загальна характеристика виконавців 559
12.2.2. Виконавські завдання та функції 560
12.2.3. Виконавчі ролі 562
12.2.4. Створення рішень виконавцями 563
12.2.5. Виконавська інформація 564
12.2.6. ВІС та робота виконавців 566
12.3. Розвиток і запровадження виконавчих інформаційних систем 570
12.3.1. Історична довідка про появу і розвиток ВІС 570
12.3.2. Модель та компоненти ВІС 574
12.3.3. Зіставлення ІСМ, СППР та ВІС 579
12.3.4. Деякі особливості побудови ВІС 586
12.3.5. Доступне програмне забезпечення ВІС 588
12.3.6. Майбутні тенденції розвитку виконавчих інформаційних систем 597
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Системи підтримки прийняття рішень  txt скачати, читати Системи підтримки прийняття рішень  jar скачати, читати Системи підтримки прийняття рішень  fb2 скачати, читати Системи підтримки прийняття рішень  epub скачати, читати Системи підтримки прийняття рішень  doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено