Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Політична історія ХХ ст

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

ТЕМА 1
Соціально-політичний розвиток
світу наприкінці XIX—на початку XX ст.
Питання до розділу 1
1. Історична обумовленість буржуазних перетворень у Європейських країнах.
2. Поясніть, яку роль відіграють буржуазні революції в перетвореннях суспільного життя.
3. Дайте пояснення, коли і за яких умов відбуваються буржуаз¬ні революції. Чому в різних країнах вони відбуваються не в один час і відрізняються одна від одної тривалістю розвитку?
4. Поясніть, чим обумовлена різноманітність форм буржуазних революцій.
5. Розкрийте особливості формування індустріального суспіль¬ства в країнах Заходу та основні тенденції його розвитку.
6. Які вам відомі характерні риси індустріального суспільства? На який період припадає його становлення?
7. Охарактеризуйте особливості формування американського суспільства.
8. Конституція США, її суть.
9. Розкрийте особливості капіталістичної еволюції російського суспільства в другій половині XIX—поч. XX ст.
10. Дайте порівняльну характеристику соціально-класової структури суспільства країн Заходу і Росії. Поясніть, чим обумовлені їхні відмінності.
Питання до розділу 2
1. Охарактеризуйте основні буржуазні політичні течії і рухи в країнах Заходу.
2. Зародження робітничого руху на Заході, його еволюція й ідейні основи.
3. Становлення й розвиток соціал-демократичного руху на Заході, II Інтернаціонал.
4. Виникнення реформістського напрямку в соціал-демокра-тичному русі, його суть. Е.Бернштейн.
5. Розкрийте суть і особливості революційно-демократичного руху в Російській імперії другої половини XIX ст.
6. Розкрийте суть народницького руху, покажіть його еволюцію наприкінці XIX—на поч. XX ст.
7. Прокоментуйте процес становлення й розвитку соціал-демократичного руху в Росії та його особливості.
8. Утворення РСДРП та її розкол на більшовиків і меншовиків. Дайте порівняльну характеристику програмних настанов більшовиків і меншовиків.
ТЕМА 2
Соціально-економічний
і політичний розвиток України
наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст.
1. Особливості соціально-економічного розвитку Східної України в складі Російської імперії і західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини.
2. Суспільно-політичне життя в України наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст.
ТЕМА 3
Демократичні революції
та рухи в світі на початку XX ст.
1. Соціально-економічні та політичні передумови революції 1905—1907 років у Російської імперії, її початок і етапи розвитку.
2. Особливості демократичної революції в Росії 1905—1907 рр., її відмінність від буржуазних революцій в країнах Заходу.
3. Охарактеризуйте політичні табори в російській демократичній революції 1905—1907 рр. та їхні стратегічні цілі.
4. Маніфест Миколи II від 17 жовтня 1905 р. Розкрийте суть компромісу царського уряду з опозицією.
5. Піднесення українського національного руху на початку XX ст. Утворення національних політичних партій.
6. Підсумки революції 1905—1907 рр. у Російської імперії та причини її поразки.
7. Піднесення страйкового руху робітничого класу на початку XX ст. в країнах Заходу, його особливості.
8. Поясніть причини піднесення національно-визвольних рухів народів світу на початку XX ст., їхня суть і особливості.
9. Якими були спільні та відмінні риси буржуазно-демократичних революцій на початку XX ст. в Росії — Мексиці — Китаї — Ірані?
10. Розкрийте зміст поняття «Пробудження Азії».
ТЕМА 4
Перша світова війна.
Революційні процеси в світі (1914—1918)
1. Загострення міжімперіалістичних суперечностей на початку XX ст. Створення в Європі двох ворожих військово-полі¬тичних союзів.
2. Початок першої світової війни, її причини та характер.
3. Яким було ставлення до першої світової війни різних класів і політичних партій?
4. Що слід розуміти під крахом II Інтернаціоналу на початку першої світової війни?
5. Загострення внутрішніх суперечностей, визрівання революційної ситуації у воюючих країнах в умовах першої світової війни.
6. Лютнева буржуазно-демократична революція 1917 р. в Росії та її історичне значення.
7. Створення в Росії двовладдя та його класова суть.
8. Чи була в Росії у 1917 р. альтернатива Жовтневій революції?
9. Боротьба класів і політичних партій за різні шляхи розвитку Росії після Лютневої революції 1917 р.
10. Охарактеризуйте розстановку політичних сил у Росії після липневої політичної кризи 1917 р.
11. Перемога Жовтневого (1917 р.) збройного повстання в Петрограді.
12. II Всеросійський з’їзд Рад. Розкрийте суть і значення прий-нятих ним декретів.
13. Завершення першої світової війни та її наслідки для світу.
ТЕМА 5
Революційні події і громадянська війна
в Україні (1917—1920)
Питання до розділу 1
1. Політичне становище в Україні після перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції в Російській імперії.
2. Створення Української Центральної Ради, її соціальна база і програма діяльності.
3. Універсали Центральної Ради, їхній зміст та історичне значення.
4. І Всеукраїнський з’їзд Рад. Створення другого центру влади в Україні.
5. Війна більшовицької Росії проти УНР (кінець 1917—поч. 1918 р.). Причини поразок українських військ.
6. Брестський мирний договір УНР із країнами Четверного союзу, його зміст і наслідки.
Питання до розділу 2
1. Державний переворот 1918 р. в Україні. Становлення гетьманського режиму.
2. Внутрішня і зовнішня політика Української держави П. Ско¬ропадського.
3. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), її внутрішня і зовнішня політика.
4. Прихід до влади в Україні Директорії. Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР.
5. Обставини і значення об’єднання УНР і ЗУНР у 1919 р.
6. Боротьба українського селянства проти політики «воєнного комунізму». Н. Махно.
7. Вторгнення на територію України денікінської армії. Конфлікт між лідерами національних і великодержавних сил.
8. Варшавський договір Петлюри з Пілсудським та його наслідки.
9. Радянсько-польська війна та Україна.
10. Ризький мирний договір та його наслідки для України.
11. Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність.
12. Дайте порівняльну характеристику державотворчій діяльності УЦР, Української гетьманської держави, Директорії УНР та розкрийте причини їхньої поразки в період Української демократичної революції.
ТЕМА 6
Соціально-політичні процеси
в світі в 20—30 рр.
Питання до розділу 1
1. Вкажіть найхарактерніші риси геополітичних змін у світі після І світової війни.
2. Паризька мирна конференція та її рішення.
3. Розкрийте процес складання Версальсько-Вашингтонської системи договорів? У чому її особливості?
4. Чим обумовлювалося зростання впливу США на світову політику після І світової війни? Якими були особливості соціально-економічного та політичного розвитку США у 20-ті роки?
5. Які риси характеризували процес соціально-економічної та політичної стабілізації західних країн у 20-ті роки?
6. Вкажіть на причини виникнення та поширення фашистського руху в Європі після І світової війни. Що обумовило встановлення в Італії у 1922 році фашистської диктатури?
7. У чому слід вбачати причини економічного, політичного і воєнного співробітництва Радянської Росії та Німеччини у 20-х — поч. 30-х років?
8. Яку роль відіграла Рапальська угода Німеччини з Радянською Росією в процесі визнання останньої західним світом у 20-ті роки?
9. Проаналізуйте тенденції розвитку міжнародного робітничого руху в 20-ті роки. Що обумовлювало ідейний і організаційний розкол міжнародного робітничого руху в цей період?
Питання до розділу 2
1. Розкрийте причини та особливості світової економічної кризи 1929—1933 рр.
2. Як вплинула світова економічна криза 1929—1933 рр. на соціально-політичні процеси в світі в 30-ті роки?
3. У чому виявилося загострення суперечностей західного світу внаслідок світової економічної кризи 1929—1933 рр.?
4. У чому особливості соціал-демократичного реформізму, що знайшов практичну реалізацію в ряді скандинавських країн у 30-ті роки?
5. Розкрийте суть «нового курсу» Ф. Д. Рузвельта. Яку роль відіграло його здійснення для стабілізації американської економіки в післякризовий період?
6. Назвіть причини встановлення фашистської диктатури в Німеччині в січні 1933 р.
7. Проаналізуйте реакційну суть доктрини та практики націонал-соціалізму.
8. Охарактеризуйте процес утворення єдиного фашистського фронту в ряді країн Заходу у 30-ті роки, його мету і результати.
Питання до розділу 3
1. Суспільно-політична криза радянської системи в 1920—1921 рр.: пошуки виходу.
2. Нова економічна політика, її суть та історичне значення.
3. Політична система радянського суспільства періоду 20-х років.
4. Хлібозаготівельна криза 1927—1928 рр. в СРСР, її причини та соціально-політичні наслідки.
5. Відхід сталінського керівництва від НЕПу і реанімація воєнно-комуністичних заходів керівництва суспільством.
6. Причини та умови виникнення культу особи Сталіна.
7. Тоталітаризм як явище світового порядку, його суть і особливості в радянському суспільстві.
Питання до розділу 4
1. Тоталітарний характер сталінського режиму.
2. Розкрийте суперечливий характер соціально-економічного і по¬літичного розвитку радянського суспільства в умовах сталінщини.
3. Політика насильницької колективізації як засіб зміцнення адміністративно-командної системи, її соціально-економічні наслідки.
4. Зміцнення тоталітарного режиму в СРСР в др. половині 20-х і в 30-ті роки.
5. Конституція СРСР 1936 р. Ілюзорний характер демократії і конституційних форм в умовах тоталітаризму.
6. Соціально-економічні та політичні підсумки соціалістичних перетворень в СРСР в 20-ті—30-ті роки: досягнення і злочини проти власного народу.
ТЕМА 7
Друга світова війна.
Велика Вітчизняна війна (1939—1945)
1. Поясніть, чим обумовлені спроби створення системи колективної безпеки в Європі напередодні другої світової війни.
2. Радянсько-німецькі договори 1939 року, їхня суть і сучасні оцінки.
3. Початок другої світової війни, її причини і характер.
4. Що таке «дивовижна війна» на Заході?
5. Виникнення руху Опору народів країн, окупованих фашистською Німеччиною.
6. Віроломний напад фашистської Німеччини на Радянський Союз. Початок Великої Вітчизняної війни, її характер і цілі.
7. Якими причинами пояснюються невдачі і поразки Червоної Армії у початковому періоді Великої Вітчизняної війни?
8. Яке значення розгрому німецько-фашистських військ під Москвою?
9. Розкрийте процес створення і значення антигітлерівської коаліції в ході другої світової війни.
10. У чому полягає суть корінного перелому у ході Великої Вітчизняної і другої світової війни? Із якими подіями на радянсько-німецькому фронті він пов’язаний?
11. Яку роль відіграв радянський тил у роки Великої Вітчизняної війни?
12. Масовий народний рух опору на окупованій нацистами території СРСР.
13. Тегеранська конференція керівників трьох великих держав та її рішення. Проблема відкриття другого фронту.
14. Ялтинська (Кримська) конференція голів урядів СРСР, США та Англії, її рішення, значення.
15. Потсдамська (Берлінська) конференція керівників трьох союзних держав, її рішення і міжнародне значення.
16. Вступ СРСР у війну проти Японії. Розгром радянськими військами Квантунської армії і його значення.
17. Розгром фашистської Німеччини і мілітаристської Японії. Закінчення другої світової війни.
18. Розкрийте вирішальну роль Радянського Союзу в перемозі над фашистською коаліцією в другій світовій війні.
19. Всесвітньо-історичне значення перемоги Об’єднаних націй в другій світовій війні.
20. Які політичні підсумки й уроки Великої Вітчизняної і другої світової війни?
ТЕМА 8
Післявоєнний устрій світу.
Протиборство двох світових систем.
Вступ людства в епоху НТР (1945—1960 рр.)
Питання до розділу 1
1. Охарактеризуйте геополітичні зміни у світі, що стали наслідком закінчення другої світової війни.
2. З якою метою було створено Організацію Об’єднаних Націй? Покажіть роль і місце України в її утворенні.
3. Чому людству не вдалося використати унікальну післявоєнну можливість розбудови мирного життя без воєн?
4. Чому в Східноєвропейських країнах процес демократичних перетворень у повоєнний час не набув незворотного характеру?
5. Коли і з якою метою була утворена Рада Економічної Взаємодопомоги?
6. Розкрийте політичний зміст «Доктрини Трумена».
7. Розкрийте суть і значення «Плану Маршалла».
8. Яку подію слід розцінювати як початок «холодної війни»?
9. Вкажіть на причини утворення протиборствуючих військово-політичних блоків, їхні цілі. Назвіть ці блоки.
10. Розпад світової колоніальної системи та поява натомість незалежних країн. Проблеми вибору шляхів незалежного розвитку.
11. «Рух неприєднання», його суть і значення.
12. Розкрийте причини розколу Німеччини на дві німецькі дер-жави.
13. Охарактеризуйте соціально-політичні процеси в Радянському Союзі у відбудовчий період.
14. У чому полягав ідеологічний наступ сталінщини в повоєнний період.
15. Суть протиборства між двома соціально-політичними системами в повоєнному світі.
16. Карибська криза, її причини і політичні уроки для світу.
17. Охарактеризуйте тенденції розвитку радянського суспіль-ства після смерті Й. Сталіна. Заходи кремлівського керівництва по подоланню наслідків культу особи Сталіна.
18. Наростання консервативних тенденцій в радянському режимі в другій половині 60-х—70-х рр.
Питання до розділу 2
1. Вступ людства в добу науково-технічної революції. Розкрийте зміст і характерні особливості першого етапу НТР.
2. На яких напрямках базувався перший етап НТР?
3. Як вплинула НТР на соціально-політичні процеси в країнах Заходу?
4. Суть соціальних проблем у країнах Заходу в умовах НТР.
5. Еволюція ідеологічних і політичних позицій провідних політичних партій країн Заходу.
6. НТР і наростання ядерної загрози для людства. Боротьба демо-
кратичних сил за зміцнення миру і відвернення загрози ядерної війни.
7. Покажіть особливості розвитку НТР у країнах соціалізму.
8. НТР і соціальні проблеми в країнах соціалістичного табору.
9. Якими причинами обумовлене відставання соціалістичних країн від західних держав у науково-технічній сфері?
ТЕМА 9
Нові риси світового розвитку
у 70-ті — середині 80-х рр
Питання до розділу 1
1. Вкажіть на базові напрямки другого етапу НТР.
2. Розкрийте якісні зміни в економічній структурі та соціально-політичній сфері країн Заходу в умовах другого етапу НТР.
3. Причини економічних потрясінь 70-х — поч. 80-х рр. у провідних державах світу, їхні особливості.
4. Посилення впливу держави на реалізацію соціальних програм у капіталістичному світі.
5. Ідеологія і практика лівих, ліберально-реформістських і кон¬сервативних партій в умовах розвитку НТР.
6. Світовий ліберальний рух 70-х—середини 80-х рр., його суть.
7. Глобальні екологічні проблеми в умовах НТР і перспективи їхнього вирішення.
8. Наростання кризових явищ в економічному і суспільно-політичному житті в країнах соціалізму.
Питання до розділу 2
1. Вплив взаємовідносин між США та СРСР на політичну ситуацію в світі.
2. Радянсько-американські зустрічі на найвищому рівні першої половини 70-х років, їхній вплив на розрядку напруженості в світі.
3. «Нова східна політика» канцлера ФРН Віллі Брандта. Визнання непорушності кордонів держав у Європі.
4. Загальноєвропейська нарада з проблем безпеки і співробітництва в Європі 1975 року. Її значення для міжнародної розрядки.
5. Заключний Акт Європейської наради в Гельсінкі та його історичне значення.
6. Проблема прав людини як загальносвітова, її суть.
7. Причини загострення американсько-радянських відносин наприкінці 70-х—на поч. 80-х рр.
8. Вторгнення радянських військ в Афганістан. Зрив політики розрядки і нове загострення «холодної війни».
9. Радянсько-американське протистояння в країнах «третього світу», його суть.
ТЕМА 10
Соціально-політичний розвиток
світу на порозі XXI ст.
1. Охарактеризуйте тенденції соціально-політичного розвитку світу на порозі XXI століття.
2. Політика перебудови радянського суспільства, її необхідність і суть.
3. Демократизація радянського суспільства та процес суверенізації республік наприкінці 80-х — на поч. 90-х років.
4. Розкрийте значення виникнення у радянських республіках народних фронтів і рухів.
5. Розкрийте суть і політичні наслідки серпневих подій 1991 року в Москві.
6. Розпад СРСР і створення Співдружності Незалежних Держав.
7. Розкрийте суть «нового політичного мислення» у зовнішній політиці СРСР в умовах перебудови.
8. Відновлення радянсько-американського політичного діалогу в період перебудови і його вплив на світові процеси.
9. Демократичні революції в країнах Східної Європи наприкінці 80-х—початку 90-х років, їхні особливості і політичні наслідки.
10. Німецька проблема в повоєнний період. Об’єднання Німеч-чини і його міжнародні наслідки.
11. Міжнародні результати розпаду СРСР і розвалу світової системи соціалізму.
ТЕМА 11
Створення незалежної української держави.
Україна і світове співтовариство
Питання до розділу 1
1. Охарактеризуйте соціально-політичну ситуацію в Україні наприкінці 80-х років.
2. Зародження Народного Руху України, його цілі та завдання.
3. Висвітліть процес становлення багатопартійності в Україні на межі 80-х—90-х років.
4. Якими були результати виборів до Верховної Ради України 1990 р.? Які блоки в ній були сформовані?
5. Прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України. Розкрийте її суть і значення.
6. Охарактеризуйте суть серпневих подій 1991 р. у Москві та їхні політичні наслідки для України.
7. Проголошення Верховною Радою Акта про державну незалежність України. Розкрийте його суть і значення.
8. Вибори Президента незалежної України, їхні результати.
9. Охарактеризуйте суть державної влади в Україні початку 90-х років і зміст її діяльності.
10. Охарактеризуйте політичне становище в Україні в першій половині 90-х років.
11. Політична боротьба напередодні виборів до Рад і Президен¬та України 1994 р. та їхні результати.
12. Прийняття Верховною Радою Конституції України, її основні положення і значення.
13. Вибори до Верховної Ради та місцевих органів самоврядування в березні 1998 р. та їхні результати. Оформлення некомуністичної більшості у Верховній Раді.
14. Політична боротьба в процесі виборчої кампанії Президента.
15. Результати виборів і перспективи подальшого просування України шляхом реформ.
Питання до розділу 2
1. Проаналізуйте процес утвердження державної незалежності України.
2. Розкрийте концептуальні основи і пріоритети зовнішньої політики України.
3. Входження України до загальноєвропейських структур (пер¬ша половина 90-х років).
4. Політичні відносини України з головними партнерами — Росією і США.
5. Проблема ядерного роззброєння України та гарантії її безпеки.
6. Охарактеризуйте основні напрямки співробітництва України з НАТО.
7. Широкомасштабний договір України з Російською Федерацією, його суть. Політичні аспекти ратифікації договору.
8. Місце і роль України в структурах Співдружності Незалежних Держав.
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Політична історія ХХ ст txt скачати, читати Політична історія ХХ ст jar скачати, читати Політична історія ХХ ст fb2 скачати, читати Політична історія ХХ ст epub скачати, читати Політична історія ХХ ст doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено