Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [2]

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:


9. Господарське законодавство З
9.1. Поняття, зміст і загальні принципи господарської діяльності. Обмеження в здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності З
9.2. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію 6
9.3. Суб'єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб'єкта господарювання. Установчі документи.
Загальний порядок ліквідації 11
9.4. Види та організаційно-правові форми підприємств.
Майно підприємств. Об'єднання підприємств.
Державні та комунальні підприємства 13
9.5. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення
та державна реєстрація. Установчі документи.
Припинення діяльності господарських товариств.
Надання адвокатом правової допомоги з цих питань 17
9.6. Поняття підприємства колективної власності.
Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення
виробничого кооперативу та припинення його діяльності.
Членство у виробничому кооперативі 23
9.7. Приватні підприємства. Селянське (фермерське) господарство.
Поняття орендного, іноземного підприємства та підприємства
з іноземними інвестиціями 25
9.8. Поняття об'єднання підприємств. Види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Промислово-фінансові групи. Холдингові компанії 26
9.9. Громадянин як суб'єкт господарювання.
Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових
організацій у сфері господарювання 28
811

Зміст
9.10. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.
Джерела його формування. Підстави виникнення
майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання.
Гарантії та захист їх майнових прав ЗО
9.11. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
Особливості правового режиму використання
природних ресурсів 33
9.12. Використання у господарській діяльності прав
інтелектуальної власності. Комерційна таємниця 34
9.13. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне
регулювання ринку цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст.
Здійснення корпоративних прав держави.
Реєстр корпоративних прав держави 36
9.14. Господарські зобов'язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та припинення господарських зобов'язань. Надання адвокатом правової допомоги суб'єктам господарювання 39
9.15. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладання господарських договорів.
Галузі та види господарської діяльності.
Загальні засади відповідальності учасників господарських
відносин. Спеціальний режим господарювання 43
9.16. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання.
Суб'єкти і види зовнішньоекономічної діяльності.
Іноземні інвестори та види іноземних інвестицій.
Правова допомога адвоката у цих сферах 47
9.17. Система господарських судів України, їх компетенція
і підвідомчість. Міжнародний комерційний арбітраж.
Робота адвокатів у таких судах ; 51
9.18. Досудове врегулювання господарських спорів: суть, значення,
порядок, строки, наслідки. Робота адвоката в таких справах.
Судові витрати 54
9.19. Право на звернення до господарського суду.
Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи
в господарському процесі, їх права та обов'язки 57
9.20. Докази у господарському процесі. Подання доказів.
Робота адвоката на цій стадії.
Виконання в Україні рішень іноземних господарських судів 60
9.21. Розгляд справ по суті у господарських судах.
Робота адвоката під час судового розгляду.
812

Зміст
Виконання на території іноземних держав рішень
господарських судів України 61
9.22. Оскарження рішень, ухвал господарських судів.
Строки, порядок, наслідки. Перегляд рішень господарських судів
за нововиявленими обставинами. Виконання рішень
господарського суду. Робота адвоката
на цих стадіях господарського процесу 65
10. Законодавство про працю 72
10.1. Конституційне право на працю.
Основні трудові права працівника 72
10.2. Співвідношення міжнародних угод про працю
і законодавства України 73
10.3. Колективний договір: сторони, зміст,
строк дії та порядок укладення.
Спори, які виникають при його укладенні та виконанні.
Правова допомога, яку може надати адвокат
при розв'язанні таких спорів 80
10.4. Трудовий договір: строки та порядок його укладення.
Трудовий контракт. Трудові спори, що випливають
з трудових договорів, та участь адвоката
в наданні правової допомоги у таких справах 82
10.5. Підстави і порядок розірвання трудової угоди.
Трудові спори з цих питань та правова допомога адвоката
у таких справах 85
10.6. Порядок звільнення працівників. Пільги та компенсації
звільненим працівникам. Правова допомога,
яку може надати адвокат у таких справах 91
10.7. Робочий час та час на відпочинок. Види робочого часу,
облік робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні.
Правова допомога адвоката у випадках виникнення спорів
з цих питань 93
10.8. Право на відпустку. Види і тривалість відпусток.
Участь адвоката у справах, що виникають при порушенні прав,
пов'язаних з відпусткою 97
10.9. Оплата праці, її правове регулювання. Строки виплати заробітної
платні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.
Правова допомога адвоката при вирішенні спорів з цих питань 104
10.10. Підстави і вимоги матеріальної відповідальності робітників
за шкоду, що заподіяна підприємству діями робітника.
813

Зміст
Надання адвокатом правової допомоги
у таких справах 109
10.11. Трудова дисципліна. Стягнення, які застосовуються
до працівників, порядок їх застосування і зняття.
Правова допомога адвоката у таких спорах 112
10.12. Правове регулювання праці жінок і молоді. Гарантії
при прийомі на роботу і звільнення цієї категорії працівників.
Надання адвокатом правової допомоги при порушенні прав
цих працівників 113
10.13. Індивідуальні трудові спори. Позасудовий порядок і строки
розгляду трудових спорів. Правова допомога адвоката
у вирішенні цих спорів 116
10.14. Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду
і зміст заяв щодо суті трудового спору.
Правова допомога адвоката з представництва у суді 120
10.15. Охорона праці та її правове регулювання. Відповідальність
власника за шкоду, яка заподіяна з його вини працівникові.
Правова допомога адвоката у таких справах 123
10.16. Обов'язкове державне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, що спричинило
втрату працездатності. Правова допомога адвоката
при розв'язанні таких спорів 129
10.17. Застосування праці неповнолітніх. Трудові спори
за участю неповнолітніх. Правова допомога адвоката
у випадках порушення трудових прав неповнолітніх 145
10.18. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах.
Спори, що можуть виникати з цих питань.
Правова допомога адвоката при розв'язанні таких спорів 147
10.19. Відрядження та його правове регулювання.
Компенсація витрат працівників по відрядженню.
Документи, що надаються працівником на підтвердження
витрат по відрядженню 149
10.20. Професійні спілки. їх участь у захисті прав працівників
при виникненні спорів у правовідносинах між власником
підприємства і працівником.
Межі втручання у розв'язання трудових спорів 152
10.21. Пільги ветеранам війни та праці, інвалідам. Правове регулювання
надання пільг і переваг для цих категорій робітників.
Розв'язання спорів з надання пільг та участь адвоката
у таких спорах 156
814

Зміст
10.22. Нагляд за дотриманням законодавства про працю.
Органи, що здійснюють такий нагляд, їх компетенція.
Можливості адвоката у використанні контролюючих органів
при наданні правової допомоги працівникам
у трудових правовідносинах 171
11. Житлове законодавство 172
11.1. Конституційне право на житло та допомога адвоката
при вирішенні спорів, пов'язаних з питаннями житла 172
11.2. Житлові приміщення та житлові фонди.
Органи управління житловим фондом.
Форма участі громадян в управлінні житловим фондом 174
11.3. Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації.
Віковий ценз на придбання в особисту власність
та отримання житла в наймання та оренду.
Правова допомога адвоката у таких справах 186
11.4. Підстави для визнання громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Порядок обліку, надання житлових приміщень у будинках державної, комунальної і колективної власності. Правова допомога адвоката із захисту житлових прав громадян 187
11.5. Ордер на житлове приміщення та його правове значення. Підстави та порядок визнання ордера недійсним. Правові наслідки визнання ордера недійсним.
Ведення таких справ адвокатом .189
11.6. Договір наймання та оренди житлового приміщення.
Предмет договору, форма та порядок його укладення.
Використання житлових приміщень у будинках державної,
комунальної та колективної власності.
Провадження адвокатом справ цієї категорії 190
11.7. Норма житлової площі при наданні громадянину житлового
приміщення. Право на додаткову житлову площу
окремих категорій громадян 191
11.8. Плата за користування житловим приміщенням та за комунальні
послуги. Житлові субсидії. Правова допомога адвоката
у цих питаннях 192
11.9. Зміна договору наймання житлового приміщення
в будинках державної, комунальної та колективної власності.
Провадження таких справ адвокатом 193
11.10. Підстави розірвання договору наймання житлового приміщення.
Правова допомога адвоката при вирішенні таких спорів .194
815

Зміст
11.11. Порядок і підстави виселення з житлових приміщень.
Спори, що виникають з таких питань, і надання адвокатом
правової допомоги при розгляді таких справ у суді 194
11.12. Виселення з наданням іншого житлового приміщення,
виселення без надання іншого житлового приміщення,
виселення у разі визнання ордера недійсним.
Правова допомога адвокатом у таких справах 195
11.13. Обмін житлових приміщень. Примусовий обмін житлових приміщень. Надання адвокатом допомоги у таких справах 196
11.14. Бронювання житлового приміщення. Підстави та порядок оформлення бронювання. Ведення таких справ адвокатом 198
11.15. Визнання особи, яка втратила право на використання житлового приміщення. Провадження адвокатом справ цієї категорії 200
11.16. Приватизація державного житлового фонду. Поняття приватизації. Об'єкти приватизації.
Порядок надання квартир (будинків) у власність громадянам.
Надання правової допомоги адвокатом
з цих питань 200
11.17. Використання службових житлових приміщень.
Поняття службового житлового приміщення. Порядок надання
квартир у службових житлових приміщеннях
та оплата за їх використання.
Порядок зупинення користування службовим житловим
приміщенням. Провадження таких справ адвокатом 206
11.18. Використання житлових приміщень у гуртожитках.
Порядок надання в користування приміщень у гуртожитках.
Оплата за мешкання у гуртожитку. Надання адвокатом
правової допомоги з цих питань 208
11.19. Правове становище житлово-будівельних кооперативів.
Право громадян на вступ у ЖБК і отримання в ньому житлового
приміщення. Права та обов'язки члена ЖБК та членів його сім'ї.
Виселення з будинків ЖБК.
Правова допомога, яку може надати адвокат у таких справах 212
11.20. Використання житлових приміщень у квартирах (будинках)
приватного житлового фонду. Виселення членів сім'ї власника
квартири (будинку). Правова допомога адвоката
у цій категорії справ 213
11.21. Про практику застосування судами законодавства,
що регулює право приватної власності громадянина
на житлове приміщення.
Правова допомога адвоката у таких справах 217
816

Зміст
11.22. Відповідальність за порушення житлового законодавства.
Правова допомога адвоката у цих справах 230
12. Законодавство про шлюб та сім'ю 232
12.1. Завдання Сімейного кодексу України 232
12.2. Загальні принципи регулювання сімейних відносин 232
12.3. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів. Провадження адвокатом
справ, що випливають із сімейних відносин 233
12.4. Шлюб, його укладення та розірвання.
Права та обов'язки подружжя.
Провадження справ, пов'язаних із розірванням шлюбу 234
12.5. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок
та правові наслідки. Спори, пов'язані з цими питаннями,
юридична допомога адвоката 239
12.6. Особисті немайнові права та обов'язки подружжя 241
12.7. Право особистої власності подружжя. Загальна сумісна власність подружжя. Провадження адвокатом справ з питань розподілу загального майна та інші майнові спори 242
12.8. Права та обов'язки подружжя з утримання одне одного. Провадження адвокатом справ зі стягнення аліментів
на утримання одного з подружжя 244
12.9. Шлюбний договір: його зміст, порядок укладення,
правове значення, внесення змін в умовах договору, розірвання.
Визнання шлюбного договору недійсним.
Використання адвокатом шлюбного договору
при розірванні шлюбу 247
12.10. Права та обов'язки матері, батька і дитини.
Виявлення походження дитини 248
12.11. Провадження адвокатом справ, пов'язаних зі спорами
про визнання батьківства чи про оспорювання батьківства 248
12.12. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей.
Підстави позбавлення батьківських прав.
Ведення адвокатом таких справ у суді 251
12.13. Майнові права батьків і дітей. Роздільне майно батьків і дітей. Право загальної сумісної власності батьків і дітей 256
12.14. Аліментні обов'язки батьків стосовно дітей. Порядок стягнення аліментів, розмір, участь батьків у додаткових витратах на дитину. Провадження адвокатом справ, які виникають зі спорів
817

Зміст
про стягнення аліментів на неповнолітніх
та на повнолітніх непрацездатних дітей 257
12.15. Усиновлення: поняття, порядок оформлення усиновлення, особи, які можуть стати усиновителями; правові наслідки усиновлення. Усиновлення дітей громадян України іноземними громадянами. Участь адвоката у справах такої категорії 261
12.16. Недійсність усиновлення. Відміна усиновлення.
Правові наслідки цих дій 267
12.17. Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Юридична допомога у таких справах 268
12.18. Патронат над дітьми 269
12.19. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї й родичів. Допомога адвокатів і вирішення спорів про участь діда, бабусі, прабабусі та прадіда, братів і сестер, мачухи,
вітчима у вихованні дитини 271
12.20. Обов'язки з утримання інших членів сім'ї та родичів.
На яких родичів закон покладає обов'язок утримувати малолітніх
та неповнолітніх дітей. Юридична допомога у таких справах 271
12.21. Реєстрація актів громадянського стану та правове становище
органів, які її проводять. Ведення адвокатом справ, пов'язаних
з актами громадянського стану. 273
12.22. Допомога адвоката громадянам, які бажають змінити прізвище,
ім'я та по батькові 277
13. Законодавство про адміністративні правопорушення 280
13.1. Адміністративне правопорушення й адміністративна
відповідальність. Відмежування адміністративного
правопорушення від злочину.
Юридична допомога в адміністративних справах 280
13.2. Адміністративне стягнення, його види. Накладення
адміністративного стягнення. Правове становище адвоката
у адміністративній справі 282
13.3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ
про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи),
уповноважені розглядати справи про адміністративні
правопорушення 285
13.4. Поняття провадження у справах про адміністративне
правопорушення та його стадії 291
818

Зміст
13.5. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при наданні юридичної допомоги 293
13.6. Адміністративне затримання: органи, які правомочні його здійснювати, строки, відмежування від адміністративного арешту та затримання й арешту за кримінально-процесуальним законодавством. Ведення адвокатом справ, пов'язаних
з адміністративним затриманням 296
13.7. Застосування примусу та вогнепальної зброї при затриманнях. Закон України «Про міліцію» 298
13.8. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей
та документів уповноваженими органами 302
13.9. Розгляд справ про адміністративне правопорушення.
Особи, які беруть участь у провадженні про адміністративне
правопорушення. Участь адвоката у ньому 304
13.10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці
та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ 306
13.11. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність.
Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності.
Ведення адвокатом таких справ 309
13.12. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи,
використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії
та культури. Ведення адвокатом таких справ .310
13.13. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві
та в галузі використання електричної і теплової енергії.
Ведення адвокатом таких справ 315
13.14. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Ведення адвокатом таких справ 317
13.15. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку.
Ведення адвокатом таких справ 318
13.16. Адміністративні правопорушення у галузі житлових прав громадян житлово-комунального господарства та благоустрою. Ведення адвокатом таких справ 322
13.17. Адміністративні правопорушення у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів
і підприємницької діяльності. Ведення адвокатом таких справ 323
13.18. Адміністративні правопорушення у галузі стандартизації,
якості продукції, метрології та сертифікації.
Ведення адвокатом таких справ 332
819

13.19. Адміністративні правопорушення, що посягають
на громадський порядок і громадську безпеку.
Ведення адвокатом таких справ 334
13.20. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ 336
13.21. Постанова у справі про адміністративне правопорушення,
її оскарження, опротестування, роль у цьому адвоката 350
13.22. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
Робота адвоката у цій стадії 352
14. Бюджетне, податкове та митне законодавство 357
14.1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний процес
і його учасники. Бюджетні призначення 357
14.2. Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків бюджету 362
14.3. Система оподаткування України. Закон України
«Про систему оподаткування», його зміст і значення 367
14.4. Правове становище державної податкової адміністрації (інспекції). Закон України «Про державну податкову службу в Україні» 369
14.5. Оподаткування прибутку підприємств. Правова допомога підприємствам при веденні справ
з оподаткування прибутку підприємств 373
14.6. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі
податки. Правова допомога суб'єктам оподаткування
при веденні таких справ 376
14.7. Прибутковий податок із громадян.
Неоподаткований мінімум доходів громадян.
Правова допомога громадянам платникам податків 384
14.8. Податок із транспортних засобів, юридична допомога
адвоката у таких справах 388
14.9. Правове регулювання місцевих податків та зборів,
юридична допомога адвоката 390
14.10. Державне мито. Нормативно-правові акти, які регулюють стягнення державного мита 399
14.11. Обов'язкові платежі в бюджет від адвокатської практики. Нормативна база для цих платежів 401
14.12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Ведення адвокатом таких справ 403

14.13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені
застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового
законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги
в таких категоріях справ 405
14.14. Законодавство про митну справу. Правове становище
митних органів. Митний кодекс України.
Ведення адвокатом справ про контрабанду 412
14.15. Порядок переміщення цінностей через митний кордон та їх митне оформлення. Оскарження постанов про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах 418
14.16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу України. Мета і порядок адміністративного затримання
у випадках порушення митних правил.
Правова допомога адвоката у таких випадках 424
14.17. Відповідальність за порушення митного законодавства.
Види стягнень за порушення митних правил.
Ведення адвокатом таких справ 424
14.18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні 429
14.19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Випадки обов'язкового проведення аудиторських перевірок. Використання аудита в адвокатській діяльності 432
14.20. Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль, його сутність та відповідальність за його порушення.
Ведення адвокатом таких справ 434
14.21. Правове регулювання грошового обігу в Україні.
Право грошової емісії. Правове становище Національного банку
України 436
14.22. Правове становище органів державного казначейства
та їх функції 437
15. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо) ... .441
15.1. Суб'єкти права власності на землю. їх права, обов'язки.
Захист права власності на землю 441
15.2. Право та види власності на землю. Спільна й сумісна власність
на землю. Порядок і умови отримання землі
у приватну власність 445
15.3. Позбавлення права власності на землю та на право користування
землею. Порядок розгляду спорів і правова допомога адвоката
у таких справах 446

15.4. Органи, які розглядають земельні спори.
Строки і порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката
при розгляді справ цієї категорії 449
15.5. Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних ділянок
і земельні торги. Спори з цих питань, порядок вирішення,
правова допомога адвоката 450
15.6. Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката у таких справах 453
15.7. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок.
Розгляд спорів з цих питань та правова допомога адвоката 456
15.8. Відшкодування збитків у зв'язку з викупом та примусовим
відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори
з приводу відшкодування збитків. Правова допомога адвоката
у цих справах 461
15.9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм,
її види, органи, уповноважені розглядати справи
про правопорушення у галузі ветеринарної медицини,
порядок розгляду. Юридична допомога адвоката 463
15.10. Правове регулювання використання ядерної енергії
і відповідальність за порушення у цій галузі.
Юридична допомога адвоката 467
15.11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого
випромінювання, відшкодування завданої шкоди.
Порядок надання юридичної допомоги адвокатом 474
15.12. Правове регулювання використання лісових ресурсів
і користування земельними ділянками лісового фонду 477
15.13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання
та відтворення лісів. Правова допомога адвоката
у таких категоріях справ 480
15.14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду,
заподіяну лісовому господарству, її компенсація
та відшкодування. Юридична допомога адвоката
в цих справах 481
15.15. Водокористування: суб'єкти, види і порядок. Умови скидання
зворотних вод у водні об'єкти, юридична допомога адвоката
у таких справах 482
15.16. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод
та відтворення водних ресурсів. Правова допомога адвоката 490

15.17. Відповідальність за порушення водного законодавства. Юридична допомога у цій категорії справ 490
15.18. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юридичний захист громадян,
що проживають на цій території, їхні пільги, гарантії 491
15.19. Правовий статус громадян, що постраждали внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС. Юридична допомога
цій категорії громадян 496
15.20. Правове регулювання використання надр в Україні.
Надання надр у користування, права та обов'язки
користувачів надр. Плата за користування надрами 501
15.21. Вирішення спорів з питань користування надрами
і юридична допомога у таких справах.
Відповідальність за порушення законодавства про надра 507
15.22. Правове регулювання використання водойм в Україні.
Спори з цих питань і юридична допомога адвокатів 508
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [2] txt скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [2] jar скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [2] fb2 скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [2] epub скачати, читати Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката [2] doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено