Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Екологічне право україни

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

§ 1. Екологічна функція держави 8
§ 2. Поняття екологічного права 10
§ 3. Предмет і об'єкт екологічного права 12
§4. Метод екологічного права 16
§ 5. Система екологічного права 18
§6. Принципи екологічного права 19
§7. Галузь права і галузь законодавства 22
§ 8. Екологічне право як навчальна дисципліна і галузь науки 23
Розділ II. Джерела екологічного права (Шемшученко Ю.С.)
§ 1. Загальна характеристика джерел екологічного права 28
§ 2. Конституція України в системі джерел екологічного права 30
§ 3. Закон як джерело екологічного права 31
§ 4. Нормативно-правові акти Президента, Кабінету Міністрів,
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 34
§ 5. Акти місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування 36
§ 6. Міжнародні договори як джерела екологічного права України ... 37
Розділ III. Екологічні права та обов'язки громадян (Краснова М.В.)
§ 1. Загальна характеристика екологічних прав громадян 39
§ 2. Право громадян на безпечне для життя та здоров'я
навколишнє природне середовище 43
841

Зміст
§ 3. Інші екологічні права громадян 45
§ 4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян 59
§ 5. Захист екологічних прав громадян 60
§ 6. Обов'язки громадян у галузі охорони
навколишнього природного середовища 64
Розділ IV. Право власності на природні ресурси {Кулинич П. Ф.)
§ 1. Поняття і зміст права власності на природні ресурси 67
§ 2. Природні ресурси як надбання українського народу 70
§ 3. Форми власності на природні ресурси 73
§ 4. Суб'єкти права власності на природні ресурси 76
§ 5. Зміст права власності на природні ресурси 87
Розділ V. Право природокористування (Малишева Н.Р.)
§ 1. Поняття права природокористування та його види 93
§ 2. Право загального та право спеціального природокористування ... 95
§ 3. Постійне та тимчасове природокористування 105
§ 4. Право користування природними ресурсами
загальнодержавного та місцевого значення 112
§5. Принципи права природокористування 115
Розділ VI. Екологічна безпека та її правове забезпечення
§ 1. Юридична природа екологічної безпеки (Балюк Г.І.) 132
§ 2. Поняття екологічного ризику та його місце в системі
правовідносин екологічної безпеки {Балюк Г.І.) 133
§ 3. Правові засади забезпечення екологічної безпеки (Балюк Г.І.)... 138 § 4. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека
в системі екологічної безпеки (Балюк Г.І.) 143
§ 5. Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні
з генетично-модифікованими організмами
(Струтинська-Струк Л.В.) 153
Розділ VII. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища (Єрофеєв М.І.)
§ 1. Поняття державного управління в галузі охорони
навколишнього природного середовища 163
§ 2. Органи державного управління загальної компетенції 173
§ 3. Органи державного управління спеціальної компетенції 181
842

Зміст
§ 4. Інші органи державного управління в галузі
охорони навколишнього природного середовища 195
Розділ VIII. Основні функції державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
§ 1. Державний моніторинг навколишнього природного
середовища {Малишева Н.Р.) 201
§ 2. Державний облік у галузі природокористування й охорони навколишнього природного середовища. Ведення державних
кадастрів природних ресурсів (Малишева Н.Р.) 211
§ 3. Стандартизація і нормування в галузі охорони
навколишнього природного середовища (Барбашова Н.В.) 226
§ 4. Лімітування в галузі природокористування (Єрофеєв М.Г) 237
§ 5, Екологічна експертиза (Барбашова Н.В.) 244
§6. Екологічне ліцензування {Струтинська-Струк Л.В.) 254
§ 7. Екологічне інформаційне забезпечення {Краснова М.В.) 261
Розділ IX. Екологічний контроль (Красіліч Н.Д.)
§ 1. Поняття екологічного контролю 270
§ 2. Державний екологічний контроль 271
§ 3. Відомчий і виробничий екологічний контроль 291
§ 4. Громадський контроль за дотриманням
екологічного законодавства 294
Розділ X. Економіко-правовий механізм природокористування та
охорони навколишнього природного середовища (Кузнєцова С.В.)
§ 1. Поняття економіко-правового механізму природокористування
та охорони навколишнього природного середовища 299
§ 2. Фінансування екологічних заходів 303
§ 3. Збори за спеціальне природокористування та забруднення
навколишнього природного середовища 307
§4. Екологічне страхування 321
§ 5. Екологічний аудит 326
Розділ XI. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
§ 1. Поняття та підстави юридичної відповідальності
за екологічні правопорушення (Красіліч Н.Д.) 334
843

Зміст
§ 2. Адміністративна відповідальність
за екологічні правопорушення {Шемшученко Ю.С.) 341
§ 3. Кримінальна відповідальність за екологічні
правопорушення {Красіліч Н.Д.) 347
§ 4. Цивільно-правова відповідальність за екологічні
правопорушення {Красіліч Н.Д.) 351
§ 5. Дисциплінарна відповідальність за екологічні
правопорушення {Малишева Н.Р.) 356
Особлива частина
Розділ XII. Правова охорона та використання земель {Кулинич 77.Ф.)
§ 1. Земля як об'єкт охорони та використання 364
§ 2. Правове регулювання використання та охорони
земельних ресурсів 370
§ 3. Державне управління і контроль у сфері використання
та охорони земельних ресурсів 393
§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства
про охорону та використання земель 418
Розділ XIII. Правова охорона і використання вод {Єрофеєв М.І.)
§ 1. Води як об'єкт охорони та використання 428
§ 2. Правове регулювання використання й охорони вод 430
§ 3. Державне управління і контроль у сфері використання
та охорони водних ресурсів 447
§ 4. Юридична відповідальність
за порушення водного законодавства 455
Розділ XIV. Правова охорона і використання надр {Балюк Г.І.)
§ 1. Надра як об'єкт охорони та використання 460
§ 2. Право надрокористування та його види 463
§ 3. Правова охорона надр 470
§ 4. Державне управління і контроль в галузі вивчення,
використання та охорони надр 474
§ 5. Відповідальність за порушення законодавства про надра 489
Розділ XV. Правова охорона атмосферного повітря {Балюк Г.І.)
§ 1. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони 497
844

Зміст
§ 2. Правове регулювання охорони атмосферного повітря 499
§ 3. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря ... 509 § 4. Юридична відповідальність за порушення
атмосферного охоронного законодавства 515
Розділ XVI. Правова охорона і використання лісів (Краснова М.В.)
§ 1. Ліси як об'єкт правової охорони та використання 520
§ 2. Правове регулювання використання та охорони лісів 528
§ 3. Державне управління і контроль у сфері використання
та охорони лісів 544
§ 4. Юридична відповідальність за порушення
лісового законодавства 551
Розділ XVII. Правова охорона і використання рослинного світу (Гетьман А.П.)
§ 1. Рослинний світ як об'єкт правової охорони та використання ... 558 § 2. Правове регулювання використання та охорони
рослинного світу 561
§ 3. Управління і контроль у сфері охорони та використання
рослинного світу 570
§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства
про рослинний світ 575
Розділ XVIII. Правова охорона і використання тваринного світу {Краснова М.В.)
§ 1. Тваринний світ як об'єкт правової охорони та використання ... 580 § 2. Правове регулювання використання та охорони
тваринного світу 585
§ 3. Управління і контроль у галузі використання
та охорони тваринного світу 597
§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства
про тваринний світ 604
Розділ XIX. Правові засади формування, збереження та раціонального використання національної екологічної мережі України (Малишева Н.Р.)
§ 1. Поняття та основні складові національної
екологічної мережі України 609
845

Зміст
§ 2. Природні території та об'єкти особливої
державної охорони як ключові території екомережі 615
§ 3. Природно-заповідний фонд України 618
§ 4. Курортні та лікувально-оздоровчі території 643
§5. Рекреаційні зони 656
§6. Водоохоронні зони 662
§ 7. Полезахисні природні (лісові) смуги 664
§ 8. Види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України 666
§ 9. Природні рослинні угруповання, занесені
до Зеленої книги України 674
§ 10. Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення,
як місця перебування водоплавних птахів 676
§ 11. Природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність 679
§ 12. Відновлювані території, що підлягають включенню
до національної екомережі України 679
Розділ XX. Правове регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій
§ 1. Поняття надзвичайної екологічної ситуації
(Єрофеєв М.І., Комарницький В.М.) 695
§ 2. Правовий режим зони надзвичайної
екологічної ситуації (Єрофєєв М.І., Комарницький В.М.) 698
§ 3. Державне управління у сфері регулювання відносин,
що виникають у зв'язку із надзвичайними
екологічними ситуаціями (Комарницький В.М.) 708
Розділ XXI. Правове регулювання поводження з відходами виробництва та споживання (Кузнєцова С.В.)
§ 1. Поняття та види відходів 718
§ 2. Правовий режим відходів виробництва та споживання 722
§ 3. Державне управління і контроль у сфері поводження
з відходами виробництва та споживання 732
§ 4. Юридична відповідальність у сфері поводження
з небезпечними відходами 742
846

Зміст
Спеціальна частина
Розділ XXII. Міжнародне право навколишнього середовища
§ 1. Поняття міжнародного права навколишнього
середовища (Ю. С. Шемшученко) 750
§ 2. Джерела міжнародного права навколишнього
середовища (Ю. С. Шемшученко) 756
§ 3. Міжнародно-правове регулювання охорони та використання
природних ресурсів і об'єктів навколишнього середовища
(Ю. С. Шемшученко, Н. Р. Малишева) 758
§4. Міжнародний організаційний механізм охорони
навколишнього середовища (Ю. С. Шемшученко) 796
§ 5. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні
правопорушення (Ю. С. Шемшученко) 803
§6. Міжнародне екологічне судочинство (Ю. С. Шемшученко) 807
Розділ XXIII. Європейське право навколишнього середовища
{Малишева Н.Р.) § 1. Поняття і система європейського права
навколишнього середовища 816
§ 2. Закономірності побудови й розвитку європейського права
навколишнього середовища 820
§ 3. Адаптація екологічного законодавства України до
європейського права навколишнього середовища 834
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Екологічне право україни txt скачати, читати Екологічне право україни jar скачати, читати Екологічне право україни fb2 скачати, читати Екологічне право україни epub скачати, читати Екологічне право україни doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено