Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Облік у банках

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

Тема 1. Загальні теоретичні засади і принципи
бухгалтерського обліку в банках
Практичне заняття 1
1. Предмет і метод бухгалтерського обліку в банках.
2. Принципи бухгалтерського обліку в банках.
3. Бухгалтерський баланс.
4. План рахунків бухгалтерського обліку в банках.
5. Особливості синтетичного обліку в банках.
6. Аналітичний облік у банках.
7. Організація бухгалтерського обліку в банках.
Практичне заняття 2
1. Чи існують принципові розбіжності між балансом банку та балансом підприємства?
2. Залишки за якими рахунками чинного Плану рахунків формують статті активу балансу?
3. Залишки за якими рахунками чинного Плану рахунків формують статті пасиву балансу?
4. Яку інформацію несуть статті активу та пасиву балансу, показані зі знаком «–»?
5. Як за статтями активу та пасиву балансу відстежується деталізація інформації до структури класів чинного Плану рахунків?
6. Як розуміти поняття «мультивалютність плану рахунків»?
7. За якими рахунками в балансі банку обліковується резуль-тат фінансово-господарської діяльності?
8. Дайте характеристику технічним та позабалансовим рахункам.
Контрольні питання
1. Предмет і метод бухгалтерського обліку в банках.
2. Необхідність та зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банках.
3. Система бухгалтерського обліку в банках та її складники: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
4. Основні принципи МСБО і їх застосування в обліковій прак-тиці українських банків.
5. Зміст, положення, норми та правила облікової політики банку.
6. Основні риси бухгалтерського балансу банку.
7. Характеристика та особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.
8. Номенклатура рахунків позабалансового обліку та механізм подвійного запису на позабалансових рахунках банку.
9. Необхідність запровадження контррахунків та їх використання в обліку операцій за принципами оцінки та обачності.
10. Логічні схеми взаємозв’язку груп окремих розділів Плану рахунків банку.
11. Характеристика та особливості синтетичного та аналітичного обліку в банках.
12. Обов’язкові та необов’язкові параметри аналітичного обліку в банках.
13. Формування номера аналітичного рахунку в банках.
14. Класифікація банківських документів.
Рекомендована література
• Положення про організацію операційної діяльності в банках Украї¬ни: Постанова Правління НБУ від 18.06.03 № 254 // Законодавчі та норма¬тивні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 8.
• Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України: Постанова Правління НБУ від 30.12.98 № 566 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 9.
• План рахунків бухгалтерського обліку банків України: Постанова Правління НБУ від 17.06.2004 № 280 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 9 (зі змінами).
Тема 2. Облік капіталу банку
Практичне заняття 3
1. Характеристика рахунків обліку капіталу банку.
2. Облік операцій під час формування статутного фонду до реєстрації комерційного банку.
3. Облік сум несплаченого та сплаченого зареєстрованого статутного капіталу банку.
4. Облік розрахунків з акціонерами за несплаченим статутним фондом.
5. Облік операцій з нарахування дивідендів та розрахунків з акціонерами.
Контрольні питання
1. Структура банківської системи України.
2. Склад капіталу банку і відображення його елементів за класом 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків.
3. Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу банку.
4. Облік сум несплаченого та сплаченого зареєстрованого статутного капіталу банку.
5. Особливості записів за контрпасивними рахунками в процесі обліку капіталу банку.
6. Облік операцій з акціями власної емісії в процесі державної реєстрації банку.
7. Визначення емісійних різниць та приклади їх обліку в банку.
8. Облік розрахунків з акціонерами за несплаченим статутним капіталом.
9. Облік операцій з нарахування дивідендів та розрахунків з акціонерами.
10. Облік операцій викупу власних акцій банку, що перебувають у власності акціонерів (викуп, розміщення, анулювання).
Рекомендована література
• Положення про створення державної реєстрації банків: Затв. постановою Правління НБУ 31.08.01 № 375.
• Закон України «Про господарські товариства»: Затв. Верховною Радою України 19.09.91. № 1576-XII.
• Закон України «Про банки і банківську діяльність»: Затв. Верховною Радою України 07.12.2000 № 2121-ІІІ.
Тема 3. Облік доходів і витрат банку
Практичне заняття 4
1. Класифікаційні групи доходів (витрат) банку. Їхній взаємозв’язок із Планом рахунків.
2. Дія принципів нарахування, відповідності, обачності у відоб¬раженні в підсистемі фінансового обліку доходів (витрат).
3. Правила обліку доходів банку. Кореспонденція рахунків за кожним правилом. (Для прикладу використати облікову процедуру нарахування доходів за кредитною операцією за групою 206).
Практичне заняття 5
1. Порядок визнання витрат у підсистемі фінансового обліку.
2. Облік процедури згортання доходів і витрат банку.
3. Облік фінансових результатів і їх розподіл.
Контрольні питання
1. Дати визначення економічних категорій: «доходи», «витрати», «прибуток», «збиток».
2. Характеристика доходів та витрат банку.
3. Навести класифікаційні групи доходів (витрат) банку.
4. Відображення класифікаційних груп доходів (витрат) у Плані рахунків банку.
5. Пояснити дію принципів МСБО: нарахування, відповідно-
сті, обачності у відображенні у підсистемі фінансового обліку доходів (витрат).
6. Правила обліку доходів банку (облік їх нарахування, облік прострочених нарахованих доходів, облік сумнівних нарахованих доходів). За кожним правилом навести потрібну кореспонденцію рахунків.
7. Правила обліку витрат банку. Навести приклади кореспонденції рахунків.
8. Облік процентних доходів та витрат банку.
9. Методи визначення кількості днів для розрахунку процентних доходів (витрат).
10. Облік комісійних доходів та витрат банку.
11. Облік витрат на утримання персоналу банку.
12. Облік операцій за рахунками «Доходи майбутніх періодів» та «Витрати майбутніх періодів».
13. Облік нарахування спеціального резерву під прострочені та сумнівні нараховані доходи.
14. Облік часткового або повного погашення контрагентами заборгованості за нарахованими доходами, списаної з балансу за рахунок резервів.
15. Порядок визнання витрат у підсистемі фінансового обліку.
16. Податковий облік у банках та способи й організація його ведення.
17. Облік процедури згортання доходів і витрат банку.
18. Відображення в системі рахунків фінансового результату діяльності банку.
19. Облік нарахування та сплати податку на прибуток.
20. Дати визначення та характеристику поняттям «відстрочені податкові активи» та «відстрочені податкові зобов’язання».
Рекомендована література
• Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Постанова Правління НБУ від 18.06.03. № 255 // Законодавчі та норматив¬ні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 10.
• Зміни до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Постанова Правління НБУ від 17.06.04 № 279 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 8.
• Інструкція про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів: Постанова Правління НБУ від 19.03.03 № 121 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 5.
Тема 4. Облік касових операцій
Практичне заняття 6
1. Рахунки, що використовуються для обліку касових операцій, їх призначення.
2. Облік операцій каси із приймання готівки.
3. Облік операцій вечірніх кас та кас перерахунку готівки.
4. Облік операцій видаткових кас.
5. Зберігання й облік цінностей та документів у головних сховищах.
6. Облік операцій з підкріплення операційної каси банку.
Контрольні питання
1. Назвіть рахунки, що використовуються для обліку касових операцій, їх призначення.
2. Облік операцій каси із приймання готівки.
3. Облік операцій, що виконуються в післяопераційний час.
4. Облік операцій видаткових кас.
5. Облік операцій з підкріплення операційної каси банку.
6. Організація і нормативно-правове забезпечення ведення касових операцій у банках України.
7. Облік внутрішньобанківських операцій банків з використан-ням готівки.
8. Облік операцій з банківськими металами.
Рекомендована література
• Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України: Затв. постановою Правління Національного банку України 20.10.04 № 495 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. 2004. — Вип. 12.
• Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України: Затв. постановою Правління НБУ 07.07.94 № 129; У ред. постанови Правління НБУ 30.12.96 № 347 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності.
• Інструкція про касові операції в банках України: Затв. постановою Правління НБУ 14.08.03 № 337 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 11.
• Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: Затв. постановою Правління НБУ 19.02.01 за № 69 // Зако¬нодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 4.
• Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмін-них операцій на території України: Затв. постановою Правління НБУ 12.12.02 № 502 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяль-ності. — 2003. — Вип. 1.
• Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.03 № 520 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 3.
• Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління НБУ 15.12.04 № 637 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2005.
• Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами: Затв. постановою Правління НБУ 06.08.03 № 325 (зі змінами) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 11.
Тема 5. Облік розрахункових операцій банку
Практичне заняття 7
1. Облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійс-нюються через СЕП при НБУ.
2. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за пря-мими кореспондентськими угодами.
3. Принципи організації безготівкових розрахунків та форми розрахункових документів для здійснення безготівкових розрахунків у господарському обігу України.
4. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень.
5. Облік безготівкових розрахунків чеками.
6. Облік розрахунків акредитивами.
7. Облік розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.
8. Облік розрахунків платіжними вимогами.
Контрольні питання
1. Відкриття банками рахунків клієнтів та використання коштів за ними.
2. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень.
3. Облік безготівкових розрахунків чеками.
4. Облік розрахунків акредитивами.
5. Облік розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.
6. Облік розрахунків платіжними вимогами.
7. Облік розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.
8. Облік коштів за операціями з емісії та видачі банківської платіжної картки.
9. Внесення коштів на картрахунки юридичних і фізичних осіб.
10. Бухгалтерський облік операцій з видачі готівкових коштів із використанням платіжних карток.
Рекомендована література
• Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Затв. постановою Правління Національного банку Украї¬ни 17.03.04 № 110 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяль¬ності. — 2004. — Вип. 6.
• Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахун¬ків у національній та іноземних валютах: Затв. постановою Правління Національного банку України 12.11.03 № 492 // Законодавчі та норма¬тивні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 1.
• Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній ва¬люті: Затв. постановою Правління Національного банку України 21.01.04 № 22 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. —
Вип. 5.
• Порядок ведення аналітичного обліку установами банків України: Затв. постановою Правління Національного банку України 30.12.97 № 466 (зі змінами і доповненнями).
• Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіж¬них карток у банках України: Затв. постановою Правління Національного банку України 17.12.01 № 524 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2002. — Вип. 1.
Тема 6. Облік операцій з кредитування
Практичне заняття 8
1. Організація обліку кредитних операцій банку.
2. Облік основної суми боргу за кредитними операціями банку.
3. Облік нарахування і сплати процентів за кредитними операціями банків.
4. Облік сумнівних кредитів.
Практичне заняття 9
1. Класифікація кредитів за ступенем ризику.
2. Облік формування резервів під можливі втрати банків за кредитними операціями.
3. Облік безнадійних кредитів.
4. Використання позабалансових рахунків за операціями з кредитування.
Контрольні питання
1. Організація обліку кредитних операцій банку.
2. Характеристика рахунків для обліку кредитних операцій банку.
3. Облік основної суми боргу за кредитними операціями банку.
4. Облік нарахування і сплати процентів за кредитними операціями банку.
5. Облік сумнівних кредитів та безнадійних кредитів.
6. Класифікація кредитів за ступенем ризику.
7. Облік формування резервів під можливі втрати банків за кредитними операціями.
8. Використання позабалансових рахунків за операціями з кредитування.
9. Облік іпотечних кредитів.
10. Характеристика та основні риси обліку окремих кредитних
операцій банку (кредитна лінія, овернайт, овердрафт, кредити, на-
дані за операціями репо, факторингу та за врахованими векселями).
Рекомендована література
• Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозит¬них) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 15.09.04 № 435 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 11. — С. 17—49.
• Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв.: постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — Вип. 9. — С. 54—27 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 27.08.04. № 411 // Законодав-
чі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 10. —
С. 16—20 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 3.08.2000 № 474
// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — Вип. 10 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 19.03.03 № 119 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 4 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 10.06.05 № 210 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2005. — Вип. 7.
• Правила бухгалтерського обліку формування і використання резер¬вів у банках України: Затв.: постановою Правління НБУ від 11.07.01 № 268 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 8 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 20.10.04
№ 494 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 11.
Тема 7. Облік депозитних операцій банку
Практичне заняття 10
1. Види депозитів (вкладів).
2. Облік залучення і повернення номіналу депозиту.
3. Облік нарахування і сплати банком процентів за різними методами, у тому числі капіталізації депозиту.
4. Облік міжбанківських депозитних операцій.
Контрольні питання
1. Види депозитів (вкладів) за суб’єктами ринку та за строковістю.
2. Пояснити відмінності депозиту від вкладу.
3. Облік залучення і повернення номіналу депозиту.
4. Облік нарахування і сплати банком процентів за вкладом (депозитом), у тому числі капіталізації депозиту.
5. Облік активних міжбанківських вкладних (депозитних) операцій.
6. Облік пасивних міжбанківських вкладних (депозитних) операцій.
7. Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів на покриття можливих втрат за розміщеними вкладами (депозитами) та за нарахованими доходами.
8. Облік сплачених банком процентів за депозит (вклад) авансом.
9. Порядок обліку, зберігання та знищення бланків ощадних (депозитних) сертифікатів.
10. Облік випуску і погашення банком депозитних (ощадних) сертифікатів.
Рекомендована література
• Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 № 1201-XII // ВВР. —1991. — № 38.
• Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Затв. Постановою ВР України від 10.12.97 № 710/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
• Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затв. постановою Правління Національного банку України 12.11.03 № 492 // Законодавчі та норматив¬ні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 1.
• Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозит¬них) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затв. постановою Правління Національного бан¬ку України 15.09.04 № 435 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 11.
• Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. постановою Правління Національного банку України 18.06.03 № 255 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 10.
• Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, Затв. постановою Правління НБУ 03.12.03 № 516 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 2.
Тема 8. Облік операцій банку з цінними паперами
Практичне заняття 11
1. Основні терміни теорії цінних паперів.
2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
3. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
4. Облік боргових цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.
5. Облік переоцінки цінних паперів.
Практичне заняття 12
1. Облік зменшення корисності цінних паперів та формування резервів.
2. Облік реалізації цінних паперів.
3. Облік інвестицій в асоційовані і дочірні компанії.
4. Облік переведення цінних паперів з одного портфеля в інший.
5. Облік цінних паперів власної емісії.
6. Облік цінних паперів власного боргу.
Контрольні питання
1. Класифікація цінних паперів та операцій з ними.
2. Облік операцій банку з акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку.
3. Облік придбання цінних паперів, переоцінки, нарахування доходів за цінними паперами.
4. Облік операцій банку з акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж.
5. Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою утримання в торговому портфелі і портфелі на продаж.
6. Облік операцій банку з борговими цінними паперами у порт¬фелі банку до погашення.
7. Облік зменшення корисності цінних паперів та формування резервів.
8. Облік реалізації цінних паперів.
9. Облік інвестицій в асоційовані і дочірні компанії.
10. Облік переведення цінних паперів з одного портфеля до іншого.
11. Облік цінних паперів власної емісії.
12. Облік цінних паперів власного боргу.
Рекомендована література
• Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»: Затв. постановою ВР України від 10.12.97 № 710/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
• Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 № 1201-XII // ВВР. — 1991. — № 38.
• Закон України «Про інвестиції» від 18.09.91 № 1560-ХН // Цінні папери в Україні. — К.: УФБ, 1993.
• Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01 № 2374-ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 5.
• Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.01 № 368 (зі мінами та доповненнями) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 10.
• Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затв. постановою Правління НБУ 20.08.03 № 335 // Законо-
давчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 11.
• Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів: Затв. постановою Правління НБУ 18.05.99 № 239.
• Положення про операції банків з векселями: Затв. постановою Прав¬ління НБУвід 23.05.99 № 258.
• Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затв. постановою Правління НБУ 16.12.02 № 508 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 3.
• Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію: Рішення ДКЦПФР від 12.02.98 № 36.
• Положення про глобальний сертифікат емісії цінних паперів у бездокументарній формі: Рішення ДКЦПФР від 12.02.98 № 25.
• Положення про порядок визначення справедливої вартості та змен¬шення корисності цінних паперів: Затв. постановою Правління НБУ 17.12.03 № 561 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльно¬сті. — 2004. — Вип. 3.
• Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах: Затв. наказом ДКЦПФР 23.12.96. № 331 (зі змінами та доповненнями).
• Правила випуску та обігу фондових деривативів: Рішення ДКЦПФР від 24.06.97 № 13.
• Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 18.06.03 за № 255 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 10.
Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті
Практичне заняття 13
1. Операції в іноземній валюті та їх класифікація.
2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції. Від-ображення доходів і витрат у валюті.
3. Облік обмінних операцій банку в іноземній валюті.
4. Облік касових операцій з іноземною валютою.
5. Облік інших неторговельних операцій банку в іноземній валюті.
Практичне заняття 14
1. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банку.
2. Облік торговельних операцій в іноземній валюті.
3. Облік строкових операцій в іноземній валюті.
4. Облік інших операцій в іноземній валюті.
Контрольні питання
1. Класифікація операцій в іноземній валюті.
2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції. Від-ображення в обліку доходів і витрат, нарахованих (сплачених) в іноземній валюті.
3. Характеристика рахунків ностро і лоро.
4. Поняття валютної позиції банку, її види, відображення курсових різниць у бухгалтерському обліку.
5. Облік операцій з придбання іноземної валюти за дорученням клієнтів.
6. Облік операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів.
7. Облік операцій з готівковою іноземною валютою.
8. Облік операцій, які впливають на зміну валютної позиції:
? облік нарахування доходів (витрат);
? облік придбання основних засобів за іноземну валюту;
? облік формування резервів.
9. Особливості обліку операцій за внесками акціонерів до статутного капіталу банку в іноземній валюті.
10. Облік обмінних операцій банку в іноземній валюті.
11. Облік інших неторговельних операцій банку в іноземній валюті.
12. Облік торговельних операцій в іноземній валюті.
13. Облік строкових операцій в іноземній валюті.
14. Методи розрахунку реалізованого результату за операціями в іноземній валюті.
15. Облік операцій в іноземній валюті, які виконуються за дорученнями клієнтів за рахунок валютної позиції банку.
Рекомендована література
• Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (зі змінами і доповненнями) від 23.09.94 № 185/94-ВР.
• Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Затв. постановою Правління Національного банку України 17.11.04 № 552 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2005. — Вип. 1.
• Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмін-них операцій на території України: Затв. постановою Правління Націо¬нального банку України 12.12.02 № 502 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 1.
• Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затв. постановою Правління Національного банку України 12.11.03 з № 492 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 2.
• Положення про валютний контроль: Затв. постановою Правління Національного банку України 08.02.2000 № 49 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — Вип. 5.
• Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання: Затв. постановою Правління Національного банку України 05.03.03 № 82 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 4.
• Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: Затв. постановою Правління Національного банку України 14.10.04 № 483 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 12.
• Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України: Затв. постановою Правління Національного банку України 14.10.04 № 484 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 12.
• Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. постановою Правління НБУ 18.03.99 № 127.
• Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів: Затв. постановою Правління НБУ 16.04.02 № 140 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2002. — Вип. 5.
Тема 10. Облік операцій банку з основними
засобами та нематеріальними активами
Практичне заняття 15
1. Завдання бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних активів банку. Характеристика рахунків з обліку операцій банку з необоротними активами.
2. Облік придбання необоротних активів за національну й іноземну валюти.
3. Облік поліпшення і ремонтів необоротних активів.
4. Облік нарахування амортизації за необоротними активами.
5. Вибуття основних засобів і нематеріальних активів банку.
Контрольні питання
1. Завдання бухгалтерського обліку за операціями банку з основними засобами та іншими необоротними активами.
2. Класифікація основних засобів та нематеріальних активів у банках.
3. Характеристика рахунків з обліку операцій банку з необорот¬ними активами.
4. Визначення вартісних оцінок, які застосовуються в обліку основних засобів банку.
5. Облік придбання необоротних активів за національну
валюту.
6. Облік придбання необоротних активів за іноземну валюту.
7. Порядок та облік переоцінки основних засобів та інших необоротних активів банку.
8. Облік поліпшення і ремонтів необоротних активів.
9. Методи нарахування амортизації.
10. Облік нарахування амортизації за необоротними активами.
11. Облік операцій з вибуття основних засобів і нематеріальних активів банку.
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Облік у банках txt скачати, читати Облік у банках jar скачати, читати Облік у банках fb2 скачати, читати Облік у банках epub скачати, читати Облік у банках doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено