Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Інформаційні сиситеми і технології в юридичній діяльності

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

1. Поняття інформації.
2. Правова інформація та її джерела.
3. Класифікація інформації.
4. Поняття правового режиму доступу до інформації.
5. Види інформації за правовим режимом доступу.
6. Поняття інформаційної діяльності.
Поняття і структура інформаційного забезпечення [2,
с. 141—142, 128—129].
7. Поняття інформаційного забезпечення.
8. Структура інформаційного забезпечення.
9. Принципи створення інформаційного забезпечення.
Методи класифікації [2, с. 93—94, 98—104].
10. Поняття класифікації, системи класифікації, об’єкта класифікації, ознаки класифікації, класифікаційного угруповання, ступеня класифікації, глибини класифікації.
11. Характеристика методів класифікації.
Методи кодування [2, с. 94, 104—108].
12. Основні поняття: код, кодування, алфавіт коду, основа коду, цифрові, літерні та літерно-цифрові коди, розряд коду, довжина коду, структура коду, контрольне число, перекодування.
13. Характеристика методів кодування.
Класифікатори техніко-економічної інформації [2, с. 113—116].
14. Основні поняття: класифікатор, позиція класифікатора, ємність класифікатора, резервна ємність класифікатора, еталон класифікатора, категорія класифікатора, реєстрація класифікатора.
15. Способи створення класифікаторів — системний і локальний.
16. Класифікатори, що використовуються в юридичній діяльності.
Організація бази даних юридичної інформаційної системи [2, с. 144—154, 157—159].
17. Основні поняття: дані, автоматизований банк даних, база даних.
18. Складові БД.
19. Поняття системи керування базою даних та її функції.
20. Характеристика рівнів подання даних.
21. Характеристика моделей подання даних.
22. Характеристика об’єктних відношень реляційної БД.
23. Характеристика зв’язкових відношень реляційної БД.
Організація позамашинної інформаційної бази [2, с. 129—130, 133—139].
24. Поняття позамашинної інформаційної бази.
25. Склад робіт зі створення позамашинної інформаційної бази.
26. Види документів за формою.
27. Проектування форм документів.
Тема 3. Технології захисту інформації
Проблеми захисту інформації у сучасних ІС [1, с. 72—82].
1. Поняття комп’ютерного злочину.
2. Причини поширення комп’ютерної злочинності.
3. Поняття захисту інформації, безпеки інформації.
4. Випадки і причини порушення безпеки інформації.
5. Шляхи одержання несанкціонованого доступу до інформації.
6. Способи підроблювання інформації.
7. Види комп’ютерних злочинів у середовищі мережі Інтернет.
Поняття і класифікація комп’ютерних вірусів [1, с. 82—85].
8. Поняття комп’ютерного вірусу.
9. Класифікація комп’ютерних вірусів.
Засоби захисту інформації [1, с. 85—104].
10. Класифікація засобів захисту інформації.
11. Характеристика правових засобів захисту інформації.
12. Характеристика адміністративних (організаційних) засобів захисту інформації.
13. Характеристика засобів фізичного (технічного) захисту інформації.
14. Поняття стеганографії, цифрового водяного знаку.
15. Поняття і класифікація антивірусних програм.
16. Поняття криптографії, криптоаналізу, криптографічної системи, шифрування, дешифрування, ключа, публічного ключа, приватного ключа, зв’язки ключів.
17. Методи криптографії.
18. Криптографія з симетричними ключами.
19. Криптографія з асиметричними ключами.
20. Поняття електронного цифрового підпису.
21. Використання ключів при накладанні/перевірці електрон-
ного цифрового підпису.
22. Поняття автентифікації, верифікації, ідентифікації, авторизації.
23. Поняття біометричного захисту.
24. Характеристика технологій біометричного захисту.
25. Проблеми розкриття комп’ютерних злочинів.
Тема 4. Системи автоматизації
ділових процесів та управління
документами. Електронна комерція
Характеристика систем управління документами [1,
с. 106—114].
1. Поняття документа, електронного документа, діловодства, документообігу, управління документами.
2. Вимоги до системи автоматизації управління документами.
3. Характеристика засобів автоматизації офісної діяльності.
4. Характеристика автоматизованих систем контролю виконання документів.
5. Характеристика електронних архівів.
6. Характеристика систем організації групової роботи (group-ware).
7. Характеристика систем керування (електронними) докумен¬тами.
Системи автоматизації ділових процесів [1, с. 114—118].
8. Поняття ділового процесу, ділової процедури, роботи, правила оброблення процедури, правила маршрутизації, системи автоматизації ділових процесів.
9. Види маршрутизації.
10. Ролі учасників ділового процесу.
11. Поняття моделі процесу.
Системи електронної комерції [1, с. 118—136].
12. Поняття електронної комерції та електронного бізнесу.
13. Учасники електронної комерції.
14. Поняття сертифікації, цифрового сертифіката, сертифіката авторизації, серверу ключів, інфраструктури публічних ключів, адміністрації реєстрації, адміністрації сертифікації, сліпого підпису.
15. Класифікація систем електронної комерції.
16. Організація грошових платежів в Інтернет.
17. Призначення систем електронної комерції типу x2G.
18. Поняття віртуального підприємства та віртуального офісу.
Тема 5. Інтелектуальні інформаційні
системи в юридичній діяльності
Системи підтримки прийняття рішень в юридичній діяльності [1, с. 22—27; 2, с. 261—317].
1. Поняття системи підтримки прийняття рішень.
2. Основні компоненти СППР.
3. Характеристика СППР, зорієнтованих на дані.
4. Поняття сховища даних, OLAP-системи, виконавчої ІС, географічної ІС.
5. Характеристика СППР, зорієнтованих на моделі.
6. Поняття дейтамайнінгу.
7. Характеристика групових СППР.
8. Поняття штучного інтелекту і напрями робіт з його створення.
9. Поняття нейромеж і генетичних алгоритмів.
Правові експертні системи [1, с. 27—32; 2, с. 319—331].
10. Поняття експертної системи, системи на основі знань, дорадчої системи.
11. Поняття знань та їх типи.
12. Моделі подання знань.
13. Основні структурні компоненти експертних систем.
14. Застосування інтелектуальних систем в юридичній діяльності.
Тема 6. Правові інформаційно-
пошукові системи
Організація інформаційно-пошукової системи [1, с. 138—144; 2, с. 332—341].
1. Поняття інформаційно-пошукової системи, інформаційного пошуку, документального пошуку, бібліографічного пошуку, довідкового пошуку.
2. Класифікація ІПС.
3. Критерії оцінювання результатів функціонування ІПС.
4. Поняття пертинентності та релевантності.
5. Поняття інформаційного запиту, пошукового образу документа, пошукового розпорядження, індексування, інформаційно-пошукової мови.
6. Основні елементи інформаційно-пошукової мови.
7. Види інформаційно-пошукових мов.
8. Поняття ключових слів, інформаційно-пошукового тезаурусу, дескриптора.
9. Характеристика тезаурусу EUROVOC.
Правові інформаційно-пошукові системи [1, с. 144—152].
10. Характеристика ІПС «ЛІГА:ЗАКОН».
11. Характеристика ІПС «Нормативні акти України».
Пошук правової інформації в Інтернет [1, с. 152—176].
12. Стратегії пошуку інформації в Інтернет.
13. Поняття програмного агента, робота.
14. Використання програмних агентів для пошуку інформації в Інтернет.
15. Характеристика системи «Закони та підзаконні акти Укра-їни в Інтернет».
16. Характеристика Глобальної мережі правової інформації (GLIN).
17. Характеристика пошукових систем ECLAS, EUR-Lex, CELEX, Curia.
Тема 7. Інформаційні системи
законодавчих органів [1, с. 178—203]
1. Поняття теледемократії.
2. Загальна характеристика ІС Верховної Ради України.
3. Призначення інформаційно-технічного комплексу «РАДА».
4. Структура інформаційно-технічного комплексу «РАДА».
5. Інформаційне забезпечення комплексу «РАДА».
6. Інформаційні зв’язки комплексу «РАДА».
7. Характеристика ІС «Законопроект».
8. Призначення та інформаційне забезпечення інформаційно-аналітичного комплексу планування законотворчої роботи «ПЛАН».
9. Характеристика підсистеми реєстрації і контролю проходження законопроектів.
10. Функції та інформаційне забезпечення інформаційного ком¬плексу «Законотворець».
11. Характеристика Електронного інформаційного бюлетеня.
12. Зміст баз даних правової інформації ВРУ.
13. Характеристика інформаційно-аналітичної системи «Вибори».
14. Поняття та переваги Інтернет-виборів.
15. Забезпечення чесності, безпеки і таємності Інтернет-голосу¬вання.
16. Оцінювання надійності системи Інтернет-виборів.
Тема 8. Інформаційні системи
Міністерства юстиції України
[1, с. 205—234]
1. Характеристика ІС Міністерства юстиції України.
2. Концепція створення реєстрів Міністерства юстиції України.
3. Поняття Єдиного державного реєстру нормативно-право-вих актів, еталонного, страхового, робочого та інформаційного фондів реєстру, окремого розділу реєстру.
4. Мета створення і зміст Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
5. Структура реєстраційного коду нормативно-правового акта.
6. Поняття Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, реєстраторів і користувачів реєстру.
7. Порядок функціонування Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.
8. Поняття та порядок функціонування Єдиного реєстру захис¬них знаків та спеціальних бланків нотаріальних документів.
9. Поняття Єдиного реєстру нотаріусів України.
10. Поняття та порядок функціонування Єдиного реєстру доручень, посвідчених у нотаріальному порядку.
11. Поняття та порядок функціонування Державного реєстру застав рухомого майна.
12. Особливості реєстрації податкової застави рухомого майна.
13. Поняття та зміст Єдиного державного реєстру об’єднань громадян та благодійних організацій.
14. Поняття та порядок функціонування Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ.
15. Поняття та порядок функціонування Державного реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян.
16. Структура особистого реєстраційного номера судового експерта.
17. Поняття та порядок функціонування Реєстру прав власності на нерухоме майно.
18. Структура та функції багаторівневої ієрархічної ІС «РАГС».
Тема 9. Інформаційні системи
органів судової влади,
прокуратури, судової експертизи
Інформаційні системи органів судової влади [1, с. 236—252].
1. Основні завдання інформатизації органів судової влади.
2. Структура інформаційної системи Верховного Суду Ук-
раїни.
3. Характеристика автоматизованої системи судового діловодства «КАРС».
4. Характеристика ІС планово-економічного відділу Верховного Суду «Радамант».
5. Характеристика ІС «КАДРИ Верховного Суду України».
6. Характеристика ІС «Судові рішення» Верховного Суду Ук-
раїни.
7. Підходи до автоматизації судового діловодства і судочин-
ства.
8. Функції АРМ судового виконавця.
9. Типові функціональні підсистеми ІС державної судової адміністрації.
Корпоративна інформаційна системи органів прокуратури [1, с. 253—268].
10. Структура КІС органів прокуратури.
11. Інформаційні взаємозв’язки органів прокуратури України з іншими державними органами.
12. Задачі автоматизації роботи органів прокуратури.
13. Зміст баз даних КІС органів прокуратури.
14. Склад ІС міських (районних) прокуратур.
15. Склад ІС обласних прокуратур.
16. Автоматизація ділових процедур в органах прокуратури України.
Комп’ютерні технології у судовій експертизі [1, с. 268—277].
17. Поняття судової експертизи як виду інформаційної діяльності.
18. Напрями комп’ютеризації судово-експертної діяльності.
19. Характеристика спеціалізованих інформаційно-пошукових систем, що використовуються у судово-експертній діяльності.
20. Поняття комп’ютерно-технічної експертизи та її об’єкти.
21. Задачі комп’ютерно-технічної експертизи.
Тема 10. Інформаційні системи
Міністерства внутрішніх
справ України
Характеристика ІС Міністерства внутрішніх справ України [1, с. 279—284 ].
1. Загальна характеристика ІС МВСУ.
2. Завдання комп’ютеризації у сфері управлінської та кон-
трольно-методичної роботи МВСУ.
3. Завдання комп’ютеризації у сфері розслідування злочинів.
Інформаційні обліки МВСУ [1, с. 284—287].
4. Класифікація обліків МВСУ України.
5. Характеристика інформаційних обліків територіального (районного) рівня.
6. Характеристика інформаційних обліків регіонального (обласного) рівня.
7. Характеристика інформаційних обліків центрального (державного) рівня.
Оперативно-розшукові обліки МВСУ [1, с. 288—295].
8. Призначення ІС «Інтегрований банк даних».
9. Призначення та порядок функціонування ІС «Розшук».
10. Призначення та структура ІС «Пізнання».
11. Зміст бази даних ІС «Пізнання».
12. Етапи процесу ідентифікації з використанням ІС «Піз-
нання».
13. Характеристика Єдиної система централізованого номерного обліку вогнепальної зброї у системі МВСУ «Арсенал».
14. Призначення «ІПС за прізвищами та дактилоскопічним обліком криміногенних осіб».
15. Зміст бази даних «ІПС за прізвищами та дактилоскопічним обліком криміногенних осіб».
16. Характеристика ІС «ОАЗИС».
ІС Державної автомобільної інспекції [1, с. 295—297].
17. Напрями автоматизації роботи ДАІ МВСУ.
18. Характеристика типових підсистем ІС ДАІ.
Єдина державна автоматизована паспортна система Укра-їни [1, с. 297—304].
19. Мета створення ЄДАПСУ.
20. Характеристика місцевого рівня ЄДАПСУ.
21. Характеристика регіонального рівня ЄДАПСУ.
22. Характеристика державного рівня ЄДАПСУ.
23. Призначення функціональних підсистем ЄДАПСУ.
24. Уніфіковані первинні документи ЄДАПСУ.
25. Зміст БД ЄДАПСУ.
26. База даних нормативно-довідкової інформації ЄДАПСУ.
27. Поняття ідентифікатора особи та ідентифікаційного номера.
Географічні інформаційні системи МВСУ [1, с. 304—312].
28. Поняття географічної інформаційної системи.
29. Призначення ГІС органів внутрішніх справ.
30. Структура ГІС органів внутрішніх справ України.
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Інформаційні сиситеми і технології в юридичній діяльності txt скачати, читати Інформаційні сиситеми і технології в юридичній діяльності jar скачати, читати Інформаційні сиситеми і технології в юридичній діяльності fb2 скачати, читати Інформаційні сиситеми і технології в юридичній діяльності epub скачати, читати Інформаційні сиситеми і технології в юридичній діяльності doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено