Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Економіка аграрних підприємств

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

Тема 1. Місце сільського господарства в економіці держави,
його особливості і стан розвитку 6
1.1. Місце і роль сільського господарства в економіці
держави та формуванні ринкового середовища 6
1.2. Особливості сільського господарства 8
1.3. Причини аграрної кризи в 90-х роках ХХ сторіччя
та форми її прояву 12
1.4. Стан розвитку сільського господарства в кінці ХХ і на початку ХХI століття 17
Тема 2. Предмет і метод дисципліни «Економіка аграрних
підприємств» 26
2.1. Предмет науки 26
2.2. Методологія науки 29
2.3. Специфічні методи дослідження економіки аграрних підприємств 32
Тема 3. Попит і пропозиція на сільськогосподарську продук-
цію в умовах ринку 34
3.1. Зміна попиту і пропозиції на сільськогосподарську
продукцію та її наслідки 34
3.2. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію 37
3.3. Сільськогосподарська проблема довгострокового
періоду 42
Частина ІІ. Аграрні підприємства, їх виробничі витрати
і кінцеві результати діяльності 47
Тема 4. Підприємство як основна ланка ринкової економіки 47
4.1. Поняття підприємства, його роль і умови ефективної роботи в ринковій економіці 47
4.2. Складові ланки підприємств та їх взаємодія 49
4.3. Види підприємств та їх об’єднань 52
4.4. Етапи аграрної реформи і створення аграрних
підприємств ринкового типу 56
4.5. Механізм реструктуризації КСП і врегулювання майнових відносин 61
4.6. Економічні засади функціонування селянських (фермерських) господарств 71
4.7. Економічні засади функціонування господарських товариств. Акціонерні товариства 77
4.8. Економічні засади функціонування товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства 82
4.9. Економічні засади функціонування приватних підприємств 87
4.10. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форми 90
Тема 5. Зовнішнє середовище діяльності аграрних підприємств у ринковій економіці 98
5.1. Мікросередовище функціонування аграрних підприємств 98
5.2. Макросередовище функціонування аграрних підприємств 105
5.3. Банкрутство підприємств та їх санація 111
5.4. Особливості банкрутства аграрних підприємств 116
5.5. Методичні підходи до оцінки і прогнозу передбанкрутного стану підприємств 118
Тема 6. Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт,
послуг) аграрних підприємств 121
6.1. Суть собівартості продукції і характеристика
її видів 121
6.2. Склад витрат за всіма видами діяльності
підприємств 122
6.3. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат 126
6.4. Класифікація витрат 130
6.5. Постійні і змінні витрати 133
6.6. Співвідношення «фактор-продукт» та його аналіз 135
6.7. Визначення максимального прибутку.
Неявні витрати 139
6.8. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції 142
6.9. Методика визначення собівартості сільськогосподарської продукції 145
6.10. Досягнутий рівень собівартості та методика її аналізу 148
6.11. Поняття виробничого бюджету й обґрунтування шляхів зниження собівартості продукції 151
Тема 7. Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств 154
7.1. Валова продукція сільського господарства 154
7.2. Товарна продукція і методика визначення показників товарності 159
7.3. Вплив обсягу пропозиції товарної продукції на доходи аграрних підприємств. Сільськогосподарська проблема короткострокового періоду 163
7.4. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та об’єднань 165
7.5. Чиста продукція аграрних підприємств 169
7.6. Прибуток і методика його визначення 171
Частина ІІІ. Ресурси аграрних підприємств та ефективність
їх використання 177
Тема 8. Земельні ресурси та ефективність їх використання 177
8.1. Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами 177
8.2. Земельна реформа в Україні. Основи Земельного кодексу України 181
8.3. Методика паювання сільськогосподарських угідь 187
8.4. Земельний кадастр і грошова оцінка землі 190
8.5. Плата за землю сільськогосподарського призначення 194
8.6. Оренда землі 197
8.7. Поняття ринку землі 202
8.8. Інтенсивність та ефективність використання земельних ресурсів 206
8.9. Ефективність меліорації землі 210
Тема 9. Персонал аграрних підприємств і продуктивність праці 218
9.1. Персонал аграрних підприємств і його класифікація 218
9.2. Забезпеченість аграрних підприємств персоналом і визначення потреби у податковій найманій праці (тимчасових і/або сезонних працівників) 221
9.3. Витрати на оплату праці й ефективність використання персоналу 225
9.4. Поняття продуктивності праці і методика її визначення в сільському господарстві 230
9.5. Досягнутий рівень продуктивності праці, його оцінка, аналіз і фактори підвищення 234
9.6. Заміна живої праці капіталом 238
Тема 10. Основні фонди (основний капітал) і виробничі потужності аграрних підприємств 242
10.1. Характеристика виробничих фондів, їх поділ на застосовувані і виробничо спожиті 242
10.2. Класифікація і структура основних фондів (основного капіталу) 243
10.3. Грошова оцінка основних засобів 246
10.4. Амортизація основних засобів 250
10.5. Джерела і форми відтворення основних засобів 261
10.6 Лізинг 263
10.7 Ефективність використання основних виробничих фондів 269
10.8. Поняття виробничої потужності підприємств, методи її визначення і показники використання 275
Тема 11. Матеріально-речові елементи основних виробничих
фондів та ефективність їх використання 281
11.1. Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів та їх місце у формуванні енергетичних ресурсів 281
11.2. Витрати на утримання техніки і економічні підходи до обґрунтування беззбитковості її роботи і заміни 283
11.3. Тракторний парк і ефективність його використання 290
11.4. Ефективність використання комбайнового парку 295
11.5. Транспортні засоби аграрних підприємств і ефективність їх використання 299
11.6. Дві альтернативи: купівля нової або потриманої техніки, придбання техніки або її оренда 307
11.7. Виробничі будівлі та споруди й ефективність їх використання 310
Тема 12. Оборотний капітал аграрних підприємств 312
12.1. Економічна суть оборотного капіталу та його склад 312
12.2. Структура оборотного капіталу й оцінка запасів при їх виробничому споживанні 315
12.3. Забезпеченість аграрних підприємств оборотним капіталом та його кругообіг 317
12.4. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз 320
12.5. Мінімізація потреби у виробничих запасах і фактори
поліпшення використання оборотного капіталу 324
12.6. Мінімізація сукупних витрат на виробничі запаси вузькоспеціалізованих аграрних підприємств, перероб-
них виробництв в аграрних і агропромислових підприємствах 330
Тема 13. Нематеріальні активи (ресурси) підприємств 333
13.1. Поняття і види нематеріальних ресурсів 333
13.2. Вартісна оцінка нематеріальних активів ( ресурсів) 337
13.3. Амортизація нематеріальних активів (ресурсів) 339
13.4. Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних активів — об’єктів інтелектуальної власності 341
Тема 14. Авансований і власний капітал аграрних підприємств 345
14.1. Суть авансованого капіталу та його структура 345
14.2. Джерела формування авансованого капіталу, його класифікація і відмінність від категорії виробничого потенціалу 350
14.3. Позичковий капітал та критерій доцільності його залучення 353
14.4. Вартісна оцінка авансованого капіталу 358
14.5. Власний капітал аграрних підприємств та їх платоспроможність 362
14.6. Ефективність використання авансованого капіталу 368
Тема 15. Інвестиції та їх ефективність 374
15.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Джерела інвестицій 374
15.2. Капіталовкладення аграрних підприємств 378
15.3. Методи зіставлення інвестицій у часі 382
15.4. Оцінка ефективності інвестицій за недисконтованими фінансово-економічними показниками 384
15.5. Оцінка ефективності проекту за методом чистої поточної (теперішньої) вартості 389
Частина IV. Ефективність діяльності аграрних підприємств
та економічні важелі її формування і підвищен-ня 397
Тема 16. Ефективність діяльності аграрних підприємств
і оцінка їх ринкової позиції 397
16.1. Суть ефективності як економічної категорії 397
16.2. Рентабельність виробництва і методика визначення її показників 400
16.3. Методика аналізу рентабельності виробництва 404
16.4. Графічний та математичний способи визначення точ¬ки беззбитковості виробництва 410
16.5. Аналіз беззбитковості виробництва і прибутковості галузі за допомогою показника норми беззбитковості 413
16.6. Оцінка ринкової позиції підприємства за даними балансу і на ринку капіталів 417
16.7. Оцінка ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості 423
Тема 17. Ціни на сільськогосподарську продукцію 426
17.1. Ціна в ринковій економіці і характеристика
її видів 426
17.2. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність 433
17.3. Ціноутворення і ціни на сучасному етапі розвитку ринкової економіки 437
17.4. Методи визначення рівня ціни та його використання для аналізу виробничих і економічних параметрів діяльності підприємства 444
17.5. Паритет цін і механізм його забезпечення в ринковій економіці 447
Тема 18. Якість продукції 454
18.1. Поняття якості, характеристика її показників і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції 454
18.2. Методи визначення якості продукції і вплив її рівня на результати виробництва 458
18.3. Методика визначення втрат (додаткового ефекту) від зниження (підвищення) якості продукції 465
18.4. Витрати на поліпшення якості продукції і напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю 469
18.5. Стандартизація і сертифікація продукції 476
Тема 19. Науково-технічний прогрес та інноваційна діяльність аграрних підприємств 483
19.1. Суть НТП та інноваційної діяльності. Загальна характеристика напрямів НТП 483
19.2. Основні риси НТП в ринковій економіці та важливість переходу аграрної економіки на інноваційну модель розвитку 486
19.3. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення 489
19.4. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин 495
19.5. Біологічний напрям науково-технічного прогресу 499
19.6. Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві 504
Тема 20. Інтенсивність розвитку аграрних підприємств 514
20.1. Поняття інтенсивності й економічного типу розвитку аграрних підприємств і методика його визначення 514
20.2. Показники інтенсивності та методика їх
визначення 518
20.3. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств і забезпечення його екологічності 521
20.4. Прискорення обороту виробничих ресурсів як важлива умова формування інтенсивного типу розвитку 524
20.5. Розподіл валового продукту і його вплив
на формування інтенсивного типу розвитку аграрних
підприємств 530
Тема 21. Спеціалізація і галузева структура аграрних підприємств 535
21.1. Суть і фактори розміщення та спеціалізації сільськогосподарського виробництва 535
21.2. Форми спеціалізації й методика визначення виробничого напряму підприємства 538
21.3. Галузі й галузева структура аграрних підприємств та методика її визначення 543
21.4. Методика визначення ефективності галузевої структури підприємства 546
21.5. Процедура добору конкуруючих галузей і оцінка альтернатив при формуванні галузевої структури підприємства 548
21.6. Методика визначення «чутливості» прибутку до зміни ціни і врожайності конкуруючих культур 551
Тема 22. Агропромислова інтеграція 554
22.1. Суть агропромислової інтеграції, її організаційні форми і соціальнo-економічне значення 554
22.2. Регіональні агропромислові формування 559
22.3. Принципові аспекти побудови економічного механізму інтеграції аграрних і агропереробних підприємств 562
22.4. Агропромислові підприємства та агрофірми 569
Тема 23. Концентрація виробництва та диверсифікація
аграрних підприємств 575
23.1. Концентрація виробництва та її вплив на економіку підприємств 575
23.2. Економічна концентрація та захист економічної конкуренції 577
23.3. Диверсифікація аграрних підприємств, її форми і види 580
23.4. Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня 584
Тема 24. Державне регулювання і підтримка доходів сільсь-
когосподарського виробництва 591
24.1. Поняття і необхідність державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва 591
24.2. Механізм державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва на початку ХХІ ст. 594
24.3. Досвід державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва в розвинутих країнах Заходу і можливість його використання
в Україні
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Економіка аграрних підприємств txt скачати, читати Економіка аграрних підприємств jar скачати, читати Економіка аграрних підприємств fb2 скачати, читати Економіка аграрних підприємств epub скачати, читати Економіка аграрних підприємств doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено