Виберіть автора за першою буквою його прізвища


Аналіз банківської діяльності

Наука/
рейтинг 0 (всього голосів: 0)

Опис книги:

Тема 1. Предмет, метод та інформаційне забезпечення аналізу
діяльності комерційного банку 5
1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком 5
1.2. Предмет, об’єкти, суб’єкти аналізу та його завдання 6
1.3. Методи та прийоми аналізу банківської діяльності 9
1.4. Види аналізу банківської діяльності 12
1.5. Організація аналітичної роботи в банках 14
Розділ І. Аналіз пасивів 20
Тема 2. Аналіз власного капіталу банку 20
2.1. Сутність та види банківського капіталу 20
2.2. Основні підходи до аналізу власного капіталу 25
2.3. Оцінка вартості власного капіталу 30
2.4. Статутний капітал та порядок його формування 34
2.5. Аналіз резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів 39
2.6. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу 44
2.7. Аналіз субординованого капіталу 49
2.8. Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів 53
Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 59
3.1. Економічна сутність зобов’язань банку, завдання аналізу
та його інформаційна база 59
3.2. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку 62
3.3. Класифікація зобов’язань банку 66
3.4. Аналіз структури зобов’язань банку 73
3.5. Аналіз строкових депозитів 80
3.6. Аналіз депозитів до запитання 85
3.7. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку 94
3.8. Аналіз ефективності формування та використання
банківських ресурсів 104
Розділ ІІ. Аналіз активів 107
Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку 107
4.1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку 107
4.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій банку 112
4.3. Коефіцієнтний аналіз якості активів 115
Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку 121
5.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу 121
5.2. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень 124
5.3. Аналіз оборотності позик 128
5.4. Аналіз погашення виданих позик 132
5.5. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень 139
5.6. Аналіз структури кредитного портфеля 141
5.7. Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику 156
5.8. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду
захищеності від можливих втрат 161
5.9. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій 163
Тема 6. Аналіз інвестиційних та інших операцій банку з цінними паперами 169
6.1. Основні завдання, джерела інформації та основні підходи
до аналізу 169
6.2. Аналіз структури операцій з цінними паперами 181
6.3. Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування 183
6.4. Аналіз інфляційного впливу на реальну дохідність операцій із ЦП 189
6.5. Критерії альтернативного вибору фінансових інвестицій 193
6.6. Аналіз методів оцінки фінансових інвестицій 196
6.7. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами 207
Тема 7. Аналіз валютних операцій 217
7.1. Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу 217
7.2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій 222
7.3. Аналіз валютної позиції банку 239
7.4. Аналіз кореспондентської мережі банку 246
7.5. Особливості аналізу обмінних операцій 249
7.6. Аналіз ефективності валютних операцій 251
Тема 8. Аналіз інших активно-пасивних операцій 258
8.1. Аналіз лізингових операцій банку 258
8.1.1. Сутність, завдання та інформаційна база лізингових
операцій банку 258
8.1.2. Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій 260
8.1.3. Аналіз дохідності та рентабельності лізингових операцій 265
8.2. Аналіз факторингових операцій банку 268
8.2.1. Сутність факторингу, його види та інформаційна база 268
8.2.2. Аналіз динаміки та структури факторингових операцій 272
8.2.3. Аналіз ризикованості факторингових операцій 276
8.2.4. Аналіз ефективності факторингових операцій 279
8.3. Аналіз форфетингових операцій 281
Тема 9. Аналіз банківських послуг 287
9.1. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів
у національній валюті 287
9.1.1. Значення, мета, завдання й інформаційні джерела аналізу 287
9.1.2. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових
операцій у національній валюті 290
9.1.3. Аналіз структури розрахунково-касових операцій за групами
клієнтів, способами надання розрахункових документів,
видами платіжних інструментів 293
9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів 299
9.1.5. Аналіз тарифів банку на розрахунково-касове обслуговування клієнтів 301
9.1.6. Аналіз результатів здійснення операцій із розрахункового
і касового обслуговування 304
9.2. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками 309
9.2.1. Мета та завдання аналізу операцій із банківськими
платіжними картками 309
9.2.2. Інформаційне забезпечення аналізу та його види 314
9.2.3. Показники ефективності операцій із платіжними картками 320
9.2.4. Ризики у сфері карткового бізнесу 321
9.3. Аналіз нетрадиційних банківських послуг 326
9.3.1. Види, мета, завдання та інформаційні джерела 326
9.3.2. Аналіз трастових операцій 328
9.3.3. Аналіз депозитарних послуг 335
9.3.4. Аналіз операцій з банківськими металами 339
9.3.5. Аналіз операцій з надання в оренду індивідуальних
банківських сейфів 341
9.3.6. Аналіз нетрадиційних з дистанційного обслуговування клієнтів 343
9.3.7. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку 345
Розділ ІІІ. Аналіз і оцінка фінансових результатів
та фінансового стану банку 348
Тема 10. Аналіз доходів і витрат банку 348
10.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу
доходів і витрат банку 348
10.2. Аналіз доходів 352
10.2.1. Загальний підхід до аналізу доходів банку 352
10.2.2. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку 354
10.2.3. Факторний аналіз доходів 360
10.2.4. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку 364
10.3. Аналіз витрат 374
10.3.1. Загальний підхід до аналізу витрат 374
10.3.2. Аналіз обсягів, динаміки та структури витрат 376
10.3.3. Факторний аналіз витрат 384
Тема 11. Аналіз прибутку і рентабельності банку 395
11.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку 395
11.2. Загальний аналіз прибутку 399
11.3. Аналіз прибутку і рентабельності на мікроекономічному рівні 401
11.3.1. Факторний аналіз прибутку 401
11.3.2. Оцінка ефективності діяльності 406
11.3.3. Факторний аналіз норми прибутку на капітал 410
11.3.4. Аналіз фінансової міцності банку за доходом і прибутком 418
11.4. Аналіз ефективності діяльності банків на макрорівні 420
11.4.1. Аналіз динаміки та макроекономічних тенденцій прибутків
і ефективності 420
11.4.2. Аналіз рентабельності 428
11.4.3. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів,
клієнтів, ринків 431
Тема 12. Аналіз ліквідності комерційного банку 436
12.1. Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу 436
12.2. Аналіз коефіцієнтів ліквідності 444
12.3. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності 449
12.4. Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності 455
12.5. Аналіз потреби банку в ліквідних засобах 462
Тема 13. Аналіз ризиків комерційного банку 476
13.1. Визначення ризиків та їх класифікація 476
13.2. Оцінка та управління кредитним ризиком 478
13.2.1. Сутність та напрями управління кредитним ризиком 478
13.2.2. Класифікація кредитних ризиків 480
13.2.3. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет ризикованості в цілому 485
13.2.4. Факторний аналіз кредитного ризику за видами
класифікованих кредитів 490
13.2.5. Оцінка управління кредитними ризиками 495
13.3. Аналіз і оцінка управління валютним ризиком 498
13.4. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику 512
13.4.1. Основні ризики інвестиційної діяльності 512
13.4.2. Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів 522
13.4.3. Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів 523
13.5. Аналіз процентного ризику банку 530
13.6. Методика аналізу дюрації 543
13.7. Аналіз загального розміру банківських ризиків 552
Тема 14. Аналіз і оцінка фінансового стану комерційного банку 555
14.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення 555
14.2. Аналіз фінансової стійкості 555
14.3. Аналіз ділової активності 561
14.4. Аналіз ліквідності 570
14.5. Аналіз ефективності управління 574
14.6. Рейтингові системи оцінки фінансового стану комерційних банків 581
14.6.1. Роль і значення рейтингової оцінки діяльності банків 581
14.6.2. Рейтингова система CAMEL 582
[переглянути текст повністю]

Скачати книгу:

скачати, читати Аналіз банківської діяльності txt скачати, читати Аналіз банківської діяльності jar скачати, читати Аналіз банківської діяльності fb2 скачати, читати Аналіз банківської діяльності epub скачати, читати Аналіз банківської діяльності doc

Сучасні технології дозволяють вмістити на маленькому девайсі багато електронних книг і читати їх практично в будь-якому місці будь-коли. Для того щоб насолоджуватися літературним твором не потрібно більше шукати книги по бібліотеках, достатньо просто заглянути в інтернет і завантажити необхідний текст. На сайті зібрана література у форматах: jar,jad,txt,fb2,epub,doc, зручних для читання на мобільних пристроях(мобільних телефонах, смартфонах, кпк, планшетах, MP3-плеєрах, букрідерах). jar (Java ARchive) - це архівний файл, який можна використовувати в мобільних телефонах. В такому архіві можна закачати на телефон ігри, програми та книги. fb2 (FictionBook) - це формат електронних текстів у вигляді XML-документів, в яких кожен елемент і атрибут описується заздалегіть визначеним тегом. Правильно підготовлений електронний текст у форматі FictionBook містить в собі всю необхідну інформацію про книгу - структурований текст, ілюстрації, назву, рік видання, інформацію про автора. EPUB ( книга ) - це ZIP-файл, стиснутий особливим чином. Усередині цього архіву файли вмісту (у форматі XHTML), додаткові файли ілюстрацій, шрифтів і т. д., і обов'язкові допоміжні файли, які стандарт EPUB вимагає для опису книги.

Завантаження тексту...
Зачекайте будь ласка.
Не читайте з монітора комп'ютера, бережіть очі! Придбайте книгу, підтримайте автора та видавництво
[прибрати закладку]
[зробити закладку]

Дії з книгою

• Додати тег
додати

Після затвердження модератором тег з'явиться в списку тегів
• Додати до списку
додати

Додано до списку!
• Додати цитату
копіювати додати

Цитату збережено